Žalmy 72

1

Šalamúnov. Bože, svoje súdy daj kráľovi a svoju spravedlivosť synovi kráľovmu,

2

aby súdil tvoj ľud v spravedlivosti a tvojich biednych múdrym súdom.

3

Vtedy donesú vrchy ľudu pokoj i vŕšky v spravedlivosti.

4

Bude súdiť biednych z ľudu, pomôže synom biedneho a rozdrtí utláčateľa.

5

Budú sa ťa báť, kým len bude slnce, a dokiaľ bude trvať mesiac, pokolenie pokolení.

6

Sostúpi jako dážď na pôkos a jako tichý dážď hojný, kropiaci zem.

7

Za jeho dní bude kvitnúť spravedlivý, a bude veľký pokoj, kým len bude trvať mesiac.

8

A bude panovať od mora po more a od rieky až po konce zeme.

9

Pred ním sa budú skláňať obyvatelia pustín, a jeho nepriatelia budú lízať prach.

10

Kráľovia Taršíša a ostrovov donesú pôcty; kráľovia zo Šéby a Sáby budú obetovať dary.

11

A budú sa mu klaňať všetci kráľovia; všetky národy mu budú slúžiť.

12

Lebo vytrhne chudobného, volajúceho, a biedneho a toho, kto nemá spomocníka.

13

Zľutuje sa nad slabým a chudobným a duše chudobných spasí.

14

Vykúpi ich dušu z útisku a z násilia, a ich krv je drahá v jeho očiach.

15

A budú žiť a budú mu dávať zlato zo Šéby, a vždy sa budú modliť za neho. Žehnať ho budú každého dňa.

16

Bude hojnosť obilia v zemi hore na temeni vrchov; jeho úroda bude šumieť ako Libanon, a ľudia z mesta budú kvitnúť ako bylina zeme.

17

Jeho meno bude na veky; dokiaľ trvá slnce, bude trvať i jeho meno. Ľudia sa ním budú žehnať; všetky národy ho budú blahoslaviť.

18

Nech je požehnaný Hospodin Bôh, Bôh Izraelov, ktorý sám jediný činí divy.

19

A nech je požehnané meno jeho slávy až na veky! A nech je celá zem naplnená jeho slávou! Ameň, ameň.

20

Tým sa končia modlitby Dávida, syna Izaiho.