Žalmy 71

1

K tebe, Hospodine, sa utiekam. Nech sa nemusím hanbiť na veky!

2

Vytrhni ma vo svojej spravedlivosti a vysloboď ma! Nakloň svoje ucho ku mne a zachráň ma!

3

Buď mi skalou obydlia, kam by som vždycky vošiel. Rozkázal si zachrániť ma, lebo mojou skalou a mojou pevnosťou si ty.

4

Môj Bože, vysloboď ma z ruky bezbožníka, z hrsti prevrátenca a zlostníka!

5

Lebo ty si mojím očakávaním, Pane, Hospodine, mojou nádejou od mojej mladosti.

6

Na teba sa spolieham od narodenia; ty si ten, ktorý si ma odlúčil od života mojej matky. V tebe je moja chvála neprestajne.

7

Som ako zázrak mnohým. Ale ty si mojím silným útočišťom.

8

Nech sú moje ústa naplnené tvojou chválou, každý deň tvojou nádherou.

9

Neodvrhni ma v čase staroby; neopusti ma, keď zhynie moja sila.

10

Lebo moji nepriatelia hovorili proti mne zlé, a tí, ktorí strežú moju dušu, sa spolu radili.

11

a hovorili: Bôh ho opustil; hoňte a chyťte ho, lebo niet toho, kto by ho vytrhnul.

12

Bože nevzdiaľuj sa odo mňa! Môj Bože, ponáhľaj sa mi na pomoc!

13

Nech sa hanbia a zhynú, ktorí útočia na moju dušu! Nech sa pokryjú hanbou a studom ako rúchom tí, ktorí hľadajú moje zlé.

14

Ale ja budem vždycky čakať a budem pridávať ku všetkej tvojej chvále chválu.

15

Moje ústa budú rozprávať tvoju spravedlivosť, každého dňa tvoje spasenie, lebo neznám tomu počtu.

16

Prijdem v hrdinskej sile Pána Hospodina; budem pripomínať tvoju spravedlivosť, len teba samého.

17

Bože, učil si ma od mojej mladosti, a až doteraz zvestujem tvoje divy.

18

A tak až do staroby a do šedín, ó, Bože, ma neopusti, dokiaľ neoznámim svojmu pokoleniu tvojho ramena a každému, ktoré prijde, tvojej hrdinskej sily.

19

A tvoja spravedlivosť, ó, Bože, sahá až na výsosť. Ktože je rovný tebe, Bože, ktorý činíš také veľké veci?!

20

Ty, ktorý si nám bol dal vidieť mnohé a veľké súženia a zlé veci, zase nás oživíš a zase nás vyvedieš z priepastí zeme.

21

Rozmnožíš moju veľkosť a obrátiac sa potešíš ma.

22

A ja ťa tiež budem chváliť na harfe, tvoju pravdu, môj Bože! Budem ti spievať žalmy pri citare, Svätý Izraelov!

23

Moje rty budú plesať, lebo ti budem spievať žalmy, i moja duša, ktorú si vykúpil.

24

I môj jazyk bude každý deň rozprávať o tvojej spravedlivosti, lebo sa budú hanbiť, lebo rumenieť budú tí, ktorí hľadajú moje zlé.