Žalmy 7

1

Žalostná pieseň Dávidova, ktorú spieval Hospodinovi pre slová Kúša, syna Jeminiho.

2

Hospodine, môj Bože, k tebe sa utiekam; zachráň ma od všetkých tých, ktorí ma prenasledujú, a vytrhni ma!

3

Aby neuchvátil nepriateľ ako lev moju dušu a neroztrhal, keď by nebolo, kto by vytrhnul!

4

Hospodine, môj Bože, ak som to urobil, ak je neprávosť na mojich rukách,

5

ak som odplácal zlým tomu, kto žil so mnou v pokoji (Áno, vytrhoval som zo zlého toho, ktorý sa mi protivil bez príčiny!),

6

vtedy nech honí nepriateľ moju dušu a nech ju dostihne a pošliape môj život na zem a moju slávu nech položí do prachu. Sélah.

7

Povstaň, ó, Hospodine, vo svojom hneve! Povznes sa na vzteklosť mojich protivníkov, zobuď sa a pospieš ku mne, ty, ktorý si rozkázal súd.

8

A obstúpi ťa shromaždenie ľudí, a navráť sa nad ním na výsosť!

9

Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodine, podľa mojej spravedlivosti a podľa neviny, ktorá je pri mne.

10

Nech je raz koniec zlosti bezbožných, a postav pevne spravedlivého. Ale však ten, kto zkúša srdcia a ľadviny, je spravedlivý Bôh.

11

Môj štít je u Boha, ktorý zachraňuje úprimných srdcom.

12

Bôh je spravedlivý sudca a silný Bôh sa hnevá na bezbožného každý deň.

13

Ak sa neobráti, naostrí svoj meč; natiahol svoje lučište a namieril ho

14

a prihotovil si smrteľnú zbroj, svoje šípy urobil pre bezľútostných prenasledovníkov.

15

Hľa, počal neprávosť, tehotnel trápením a splodil lož.

16

Kopal jamu a vykopal ju a padnul do dolu, ktorý urobil.

17

Jeho trápenie sa obráti na jeho hlavu, a jeho ukrutnosť sostúpi na jeho temä.

18

Oslavovať budem Hospodina podľa jeho spravedlivosti a spievať menu Najvyššieho Hospodina žalmy.