Žalmy 65

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. Pieseň.

2

Tebe sa patrí mlčať, tebe chvála, Bože na Sione, a tebe sa má plniť sľub.

3

Ó, ty, ktorý vyslýchaš modlitbu, k tebe prijde každé telo.

4

Neprávosti, ktoré ma prevládaly, naše prestúpenia ty zakryješ a tak odpustíš.

5

Blahoslavený je ten, koho vyvolíš a komu dáš, aby sa priblížil a býval v tvojich dvoroch. Tam sa nasýtia dobrým tvojho domu, dobrým svätyne tvojho chrámu.

6

Hroznými vecami nám odpovieš v spravedlivosti, Bože nášho spasenia, nádeja všetkých končín zeme i ďalekého mora,

7

ty, ktorý staviaš vrchy vo svojej sile, tak aby pevne stály súc opásaný hrdinskou silou;

8

ktorý skrocuješ hukot morí, hukot ich vĺn a búrlivý hrmot ľudí,

9

takže sa musia báť tvojich zázrakov i obyvatelia najďaľších zemí; pôsobíš to, aby plesaly východiská rána a večera.

10

Navštevuješ zem a štedre ju polievaš; hojne ju obohacuješ. Potok Boží je plný vody. Pripravuješ im zbožie, lebo ju tak spravuješ.

11

Zvlažuješ jej brázdy, urovnávaš jej hrudy; kypríš ju hojnými dažďami; žehnáš jej plodiny.

12

Korunuješ rok svojou dobrotivosťou, a tvoje šľapaje kropia tukom;

13

kropia pastviská na pustinách, a brehy sa prepasujú plesaním.

14

Pažite sa odievajú stádom jakoby rúchom, a doliny sa pokrývajú obilím; pokrikujú radosťou a prespevujú.