Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Žalmy 34

1

Dávidov, kde bol na pohľad zmenil svoj rozum pred Abimelechom, ktorý ho potom zahnal, a on išiel.

2

Aleph. Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach.

3

Beth. V Hospodinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú pokorní, budú sa radovať.

4

Gimel. Zvelebujte so mnou Hospodina, a vyvyšujme spoločne jeho meno!

5

Daleth. Hľadal som Hospodina, a ohlásil sa mi a vytrhol ma zo všetkých mojich strachov.

6

Hé. Hľadieť budú na neho a pohrnú sa, a ich tvár nebude rumenieť hanbou.

7

Zajin. A povedia: Tento biedny volal, a Hospodin počul a vyslobodil ho zo všetkých jeho úzkostí a zachránil.

8

Cheth. Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja, a vytrhuje ich.

9

Teth. Okúste a vidzte, že dobrý je Hospodin; blahoslavený muž, ktorý sa utieka k nemu.

10

Jod. Bojte sa Hospodina, vy jeho svätí, lebo tí, ktorí sa ho boja, nemajú nedostatku.

11

Kaf. Mladí ľvi biedia a hladujú; ale tí, ktorí hľadajú Hospodina, nebudú mať nedostatku ničoho dobrého.

12

Lamed. Poďte, deti, počujte ma; budem vás vyučovať bázni Hospodinovej.

13

Mem. Kde ktorý je to človek, ktorý má rád život, miluje dni, aby videl dobré?

14

Nun. Strež svoj jazyk a zdŕžaj od zlého a svoje rty, aby nehovorily lesti!

15

Samech. Odstúp od zlého a čiň dobré; hľadaj pokoj a stíhaj ho!

16

Ajin. Oči Hospodinove hľadia na spravedlivých, a jeho uši sú naklonené k ich volaniu.

17

Pé. Tvár Hospodinova je obrátená proti tým, ktorí robia zlé, aby vyťal ich pamiatku zo zeme.

18

Tsadé. Keď volajú, Hospodin počuje a vytrhne ich zo všetkých ich úzkostí.

19

Kaf. Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrúšeného srdca, a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni.

20

Réš. Mnoho zlého prichádza na spravedlivého; ale zo všetkého toho vytrhuje Hospodin.

21

Šin. Strežie všetky jeho kosti; ani jedna z nich nebude zlámaná.

22

Tav. Bezbožníka usmrtí jeho vlastná zlosť, a tí, ktorí nenávidia spravedlivého, ponesú vinu.

23

Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov, a neponesú viny niktorí z tých, ktorí sa utiekajú k nemu.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936