Žalmy 27

1

Žalm Dávidov. Hospodin je mojím svetlom a mojím spasením - koho sa budem báť?! Hospodin je pevnosťou môjho života - koho sa budem strachovať?!

2

Keď urobili zlostníci útok na mňa, aby žrali moje telo, moji protivníci a moji nepriatelia, oni klesli a padli.

3

Keby sa vojsko táborom rozložilo proti mne, nebude sa báť moje srdce; keby povstala proti mne vojna, i v tom sa ja nadejem.

4

Jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať: aby som mohol bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a zpytoval v jeho chráme;

5

lebo ma ukryje vo svojom stánku v zlý deň; skryje ma v skrýši svojho stánu; vyzdvihne ma na skalu.

6

A tak teraz sa povýši moja hlava nad mojich nepriateľov okolo mňa, a budem, áno, budem obetovať v jeho stáne obeti radostného pokrikovania, budem spievať, a spievať budem Hospodinovi žalmy.

7

Počuj, Hospodine, môj hlas, volám; zmiluj sa nado mnou a ozvi sa mi!

8

Za teba hovorí moje srdce: Hľadajte moju tvár! Hľadám tedy, Hospodine, tvoju tvár.

9

Neskrývaj svojej tvári predo mnou; nezapuď v hneve svojho služobníka, veď si bol mojou pomocou; neodmietni ma ani ma neopusti, Bože môjho spasenia!

10

Lebo môj otec i moja matka ma opustili, ale Hospodin ma privinie k sebe.

11

Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste a veď ma po priamej stezke pre tých, ktorí striehnu na mňa.

12

Nevydaj ma do ľubovôle mojich protivníkov; lebo povstali falošní svedkovia proti mne i ten, kto srší ukrutnosťou.

13

Keby som nebol veril, že budem zrieť dobré Hospodinovo v zemi živých, už by som bol dávno zahynul.

14

Očakávaj na Hospodina, buď silný, a nech je mocné tvoje srdce, a očakávaj na Hospodina!