Žalmy 19

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov.

2

Nebesia rozprávajú slávu silného Boha, a dielo jeho rúk oznamuje obloha.

3

Deň dňu hovorí slovo, a noc noci povedá známosť.

4

Nieto reči ani nieto slov, aby nebolo čuť ich hlasu.

5

Ich správa vyšla na celú zem a ich mluva až na koniec okruhu sveta. Slncu postavil na nich stán.

6

A ono vychádza jako ženích zpod svojho baldachína; raduje sa jako hrdina majúc bežať cestou.

7

Od jedného konca nebies je jeho východ a na ich druhom konci jeho západ, a nieto ničoho, čo by sa mohlo ukryť pred jeho horúčosťou.

8

Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu; svedoctvo Hospodinovo verné, ktoré robí prostého múdrym.

9

Ustanovenia Hospodinove sú priame, obveseľujúce srdce; prikázanie Hospodinovo je čisté, osvecujúce oči.

10

Bázeň Hospodinova je čistá a stojí na veky; súdy Hospodinove sú pravda, a všetky, koľko ich je, sú spravedlivé.

11

Žiadúcnejšie sú nad zlato a nad množstvo rýdzeho zlata; sladšie sú ako med, a ako med, tečúci z plástov.

12

Aj tvoj služobník je osvecovaný nimi, a v ich zachovávaní je veliká odplata.

13

Lež kto porozumie poblúdeniam? A preto i od tajných ma očisti.

14

Aj od spupných zdrž svojho služobníka, aby nepanovaly nado mnou; vtedy budem dokonalý a očistený od veľkého previnenia.

15

Nech sú príjemné slová mojich úst a to, čo myslí moje srdce, pred tebou, Hospodine, moja skalo a môj vykupiteľu!