Žalmy 18

1

Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm služobníka Hospodinovho, Dávida, ktorý hovoril Hospodinovi slová tejto piesne v deň, v ktorý ho vytrhnul Hospodin z ruky všetkých jeho nepriateľov, i z ruky Saula,

2

a povedal: Srdečne ťa milujem, ó, Hospodine, moja silo!

3

Hospodin je mojou skalou a mojím hradom, mojím vysloboditeľom, mojím silným Bohom, mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou.

4

Na veleslávneho som volal Hospodina a bol som zachránený od svojich nepriateľov.

5

Boly ma obkľúčily bolesti smrti, a predesily ma potoky beliála;

6

boly ma obňaly povrazy ríše mŕtvych; osídla smrti ma boly nadišly.

7

Vo svojej úzkosti som volal na Hospodina, a úpenlivo som volal o pomoc na svojho Boha. Uslyšal môj hlas zo svojho chrámu, a moje volanie prišlo pred jeho tvár a dostalo sa do jeho uší.

8

Vtedy sa pohla a zatriasla zem, a od strachu sa chvely základy vrchov a pohybovaly sa, lebo horel hnevom.

9

Dym vystupoval jeho nozdrami, a oheň z jeho úst zožieral, takže sa uhlie zanietilo od neho.

10

Naklonil nebesia a sostúpil, a mrákava bola pod jeho nohami;

11

vysadol na cheruba a letel a vznášal sa na krýdlach vetra.

12

Zo tmy si urobil skrýš, stán vôkol seba z vodného temna a z hustých oblakov vysokých.

13

Od blesku pred ním rozišly sa jeho oblaky, kamenec a žeravé uhlie.

14

Vtedy zahrmel na nebesiach Hospodin, a Najvyšší vydal svoj hlas; dal, aby padal kamenec a žeravé uhlie.

15

Poslal svoje šípy a rozohnal ich, množstvo bleskov hromu, a podesil ich.

16

A ukázaly sa riečištia vôd, a odkryly sa základy okruhu sveta od tvojho žehrania, Hospodine, od dychu ducha tvojich nozdier.

17

Vystrel rameno s výsosti, pochytil ma a vytiahol ma z velikých vôd.

18

Vytrhol ma z moci môjho silného nepriateľa a z moci tých, ktorí ma nenávideli, pretože boli mocnejší ako ja.

19

Nadišli na mňa v deň môjho nešťastia, ale Hospodin mi bol oporou

20

a vyviedol ma na priestranstvo a vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu.

21

Hospodin mi odplatil podľa mojej spravedlivosti; vrátil mi podľa čistoty mojich rúk.

22

Lebo som ostríhal cesty Hospodinove a nedopustil som sa tej bezbožnosti, aby som bol odišiel od svojho Boha.

23

Lebo všetky jeho súdy sú predo mnou, a jeho ustanovení som neodstrčil od seba;

24

ale som bol s ním cele a bez úhony a vystríhal som sa svojej neprávosti.

25

A Hospodin mi zaplatil podľa mojej spravedlivosti, podľa čistoty mojich rúk, ktorá je pred jeho očima.

26

S milosrdným svätým sa dokazuješ milosrdným svätým; s bezúhonným človekom sa dokazuješ bezúhonným;

27

s čistým sa dokazuješ čistým a s premršteným sa dokazuješ prevráteným.

28

Pretože ty zachrániš pokorný ľud strápený a vysoké oči ponížiš.

29

Lebo ty rozsvecuješ moju sviecu. Hospodin, môj Bôh, osvecuje jasne moju tmu.

30

Lebo v tebe prebehnem vojskom a vo svojom Bohu preskočím múr.

31

Cesta silného Boha je bezúhonná. Reč Hospodinova je čistá, dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu.

32

Lebo kde kto je Bohom krome Hospodina, a ktože je skalou mimo nášho Boha?!

33

Silný Bôh je to, kto ma opasuje silou a dáva, aby moja cesta bola bezúhonná;

34

moje nohy robí podobnými nohám jelenice a postavuje ma na mojich výšinách.

35

Moje ruky učí boju, a moje ramená lámu oceľové lučište.

36

A dávaš mi štít, svoje spasenie, a podopieraš ma svojou pravicou, a tvoja blahosklonnosť ma zveličuje.

37

Rozšíril si podo mnou môj krok, a moje členky sa nehly.

38

Honil som svojich nepriateľov a dostihol som ich a nevrátil som sa, až som im urobil koniec.

39

Porazil som ich tak, že nemohli povstať; padli pod moje nohy.

40

A prepasovával si ma silou do boja; zohnul si podo mňa tých, ktorí povstávali proti mne.

41

Mojich nepriateľov si mi dal, aby som im stúpil na šiju, a tých, ktorí ma nenávideli, aby som vyplienil.

42

Volali o pomoc, ale nebolo spomocníka; volali na Hospodina, ale sa im neozval.

43

Rozdrtil som ich tak, že boli jako prach pred vetrom; vykydol som ich ako blato ulice.

44

Vyslobodil si ma zo svárov ľudu; učinil si ma hlavou národom; ľud, ktorého som neznal, mi slúži.

45

Len čo počuli chýr o mne, poslúchajú ma; cudzinci sa mi lichotne koria;

46

synovia cudzieho národa vädnú strachom a trasúci sa prichádzajú zo svojich zavrených miest.

47

Žije Hospodin, a nech je požehnaná moja skala, nech je vyvýšený Bôh môjho spasenia!

48

Silný Bôh je to, kto mi dáva pomstu a podmaňuje mi národy.

49

Môj vysloboditeľ, ktorý ma vyslobodzuješ od mojich nepriateľov, áno, povýšil si ma nad tých, ktorí povstávali proti mne; vytrhol si ma z moci ukrutného človeka.

50

Preto ťa budem chváliť medzi národami, ó, Hospodine, a tvojmu menu budem spievať žalmy.

51

Dáva veliké spasenie svojmu kráľovi a činí milosť svojmu pomazanému, Dávidovi, a jeho semenu, až na veky.