Žalmy 148

1

Hallelujah! Chváľte Hospodina z nebies! Chváľte ho na výsostiach!

2

Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky jeho zástupy!

3

Chváľte ho, slnce a mesiac! Chváľte ho, všetky hviezdy svetla!

4

Chváľte ho, nebesia nebies i vody, ktoré ste zhora nebies!

5

Nech chvália meno Hospodinovo, lebo on rozkázal, a boly stvorené,

6

a postavil ich navždy, na veky; vydal zákon, a niktoré neprekročí!

7

Chváľte Hospodina, vy zo zeme, veľryby a všetky priepasti,

8

oheň a hrád, sneh i para, búrlivý vietor, ktorý vykonáva jeho slovo,

9

vrchy a všetky brehy, ovocné stromy a všetky cedry,

10

divá zver a všetky hovädá, plazy a okrýdlené vtáctvo,

11

kráľovia zeme a všetky národy, kniežatá a všetci sudcovia zeme,

12

mládenci i panny, starci s deťmi.

13

Nech chvália meno Hospodinovo, lebo jeho meno samo je vyvýšené, jeho veličenstvo nad zemou i nad nebesami.

14

A vyvýšil roh svojho ľudu, chválu všetkých svojich svätých, synov Izraelových, ľud, blízky jemu. Hallelujah!