Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Žalmy 138

1

Dávidov. Oslavovať ťa budem, Hospodine, celým svojím srdcom; pred bohmi ti budem spievať žalmy.

2

Klaňať sa budem, obrátený k chrámu tvojej svätosti, a budem oslavovať tvoje meno pre tvoju milosť a pre tvoju pravdu, lebo si zvelebil nad všetko svoje meno a svoje slovo.

3

V ktorýkoľvek deň som volal, ohlásil si sa mi a obdaril si moju dušu silou.

4

Oslavovať ťa budú, Hospodine, všetci kráľovia zeme, keď počujú reči tvojich úst.

5

A budú spievať o cestách Hospodinových, lebo je veľká sláva Hospodinova.

6

Lebo Hospodin je vysoký, ale vidí poníženého a vysokomyseľného zná zďaleka.

7

Keby som chodil aj prostred súženia, i tak ma obživíš; na hnev mojich nepriateľov vystrieš svoju ruku, a tvoja pravica ma zachráni.

8

Hospodin dokoná za mňa. Hospodine, tvoja milosť trvá na veky. Neopusti diela svojich rúk!

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936