Žalmy 134

1

Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Hľa, dobrorečte Hospodinovi, všetci služobníci Hospodinovi, ktorí stojíte po nociach v dome Hospodinovom!

2

Pozdvihujte svoje ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi a hovorte:

3

Nech ťa požehná Hospodin so Siona, ten, ktorý učinil nebesia i zem!