Žalmy 129

1

Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Veľmi ma sužovali od mojej mladosti! Nože nech povie Izrael!

2

Veľmi ma sužovali od mojej mladosti, ale ma nepremohli.

3

Oráči orali po mojom chrbte a vyháňali dlhé brázdy.

4

Ale Hospodin je spravedlivý; popretínal povrazy bezbožníkov.

5

Budú sa hanbiť a uhnú zpät všetci, ktorí nenávidia Siona.

6

Budú jako tráva na strechách, ktorá uschne, prv ako ju vytrhajú,

7

ktorou žnec nenaplní svojej ruky ani náručia ten, kto viaže snopy.

8

A nepovedia tí, ktorí pojdú pomimo: Požehnanie Hospodinovo na vás; dobrorečíme vám v mene Hospodinovom.