Žalmy 117

1

Chváľte Hospodina, všetky národy! Zvelebujte ho, všetci ľudia!

2

Lebo je preveľká jeho milosť nad nami a pravda Hospodinova na veky. Hallelujah!