Žalmy 116

1

Milujem Hospodina, lebo Hospodin počul môj hlas, moje pokorné prosby.

2

Lebo mi naklonil svoje ucho, a preto ho budem vzývať vo svojich dňoch.

3

Boly ma obkľúčily bolesti smrti, a našly ma úzkosti hrobu; bol som našiel súženie a trápenie duše.

4

Ale som vzýval meno Hospodinovo a vravel som: Prosím, ó, Hospodine, vysloboď moju dušu!

5

Hospodin je milostivý a spravedlivý, a náš Bôh sa zľutováva.

6

Hospodin ostríha prostých. Bol som zbiedený, a pomohol mi.

7

Navráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, lebo Hospodin ti učinil dobrodenie.

8

Lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, moje oko si zachránil od slzy, moju nohu od klesnutia.

9

Budem chodiť pred Hospodinom v zemi živých.

10

Uveril som, preto som hovoril. No, ja som bol veľmi strápený.

11

Ja som povedal vo svojom spechu: Každý človek je lhár.

12

Čím sa odplatím Hospodinovi za všetky jeho dobrodenia, ktoré mi učinil?!

13

Vezmem kalich mnohonásobného spasenia a budem vzývať meno Hospodinovo.

14

Splním Hospodinovi svoje sľuby, splním pred všetkým jeho ľudom.

15

Drahá je v očiach Hospodinových smrť jeho svätých.

16

Prosím, ó, Hospodine, lebo ja som tvoj služobník, som tvoj služobník, syn tvojej dievky; rozviazal si moje putá.

17

Tebe budem obetovať bitnú obeť chvály a budem vzývať meno Hospodinovo.

18

Splním Hospodinovi svoje sľuby, splním pred všetkým jeho ľudom,

19

vo dvoroch domu Hospodinovho, prostred teba, Jeruzaleme. Hallelujah!