Žalmy 115

1

Nie nám, Hospodine, nie nám, ale svojmu menu daj česť pre svoju milosť, pre svoju pravdu.

2

Prečo majú povedať pohania: Kdeže je ich Bôh?

3

Ale náš Bôh je na nebesiach a činí všetko, čo chce.

4

Ich modly sú striebro a zlato; sú dielom rúk človeka;

5

majú ústa a nehovoria; majú oči a nevidia;

6

majú uši a nečujú; majú nos a nečuchajú;

7

majú svoje ruky, ale nehmatajú, svoje nohy, ale nechodia ani nezavolajú svojím hrdlom.

8

Nech sú jako oni, tí, ktorí ich robia, každý, kto sa nadeje na ne.

9

Izraelu, ty sa nadej na Hospodina! On je ich pomocou a ich štítom.

10

Dom Áronov, nadejte sa na Hospodina. On je ich pomocou a ich štítom.

11

Vy, ktorí sa bojíte Hospodina, nadejte sa na Hospodina! On je ich pomocou a ich štítom.

12

Hospodin bude pamätať na nás, požehná; požehná dom Izraelov; požehná dom Áronov.

13

Požehná tých, ktorí sa boja Hospodina, malých s veľkými.

14

Nech pridá Hospodin na vás, na vás i na vašich synov.

15

Požehnaní vy Hospodinovi, ktorý učinil nebesia i zem.

16

Nebesia sú nebesia Hospodinove, a zem dal synom človeka.

17

Nie mŕtvi budú chváliť Hospodina a niktorý z tých, ktorí sostupujú na miesto mlčania;

18

ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi odteraz až na veky. Hallelujah!