Žalmy 111

1

Hallelujah! Oslavovať budem Hospodina celým srdcom, v rade priamych, a v shromaždení.

2

Veľké sú skutky Hospodinove, hľadané všetkým, ktorí majú v nich záľubu.

3

Jeho dielo je veličenstvom a nádherou, a jeho spravedlivosť stojí na večnosť.

4

Učinil svojim divom pamiatku: milostivý a ľútostivý je Hospodin.

5

Dáva pokrm tým, ktorí sa ho boja; na veky pamätá na svoju smluvu.

6

Oznámil svojmu ľudu silu svojich skutkov dajúc im dedičstvo pohanov.

7

Dielami jeho rúk sú pravda a súd, verné všetky jeho nariadenia,

8

pevne podoprené na večné veky, učinené v pravde a v priamosti.

9

Poslal svojmu ľudu vykúpenie; prikázal svoju smluvu na veky; sväté a strašné je jeho meno.

10

Počiatok múdrosti je bázeň Hospodinova. Výborný rozum majú všetci, ktorí to robia. Jeho chvála stojí na večnosť.