Žalmy 100

1

Žalm oslavovať. Pokrikujte Hospodinovi radostne, celá zem!

2

Slúžte Hospodinovi s radosťou! Poďte pred jeho tvár s plesaním!

3

Vedzte, že on, Hospodin, je Bôh, on nás učinil, a jeho sme, jeho ľud a ovčie stádo jeho pastvy.

4

Vojdite do jeho brán s oslavou, do jeho dvorán s chválou! Oslavujte ho, dobrorečte jeho menu!

5

Lebo Hospodin je dobrý; jeho milosť trvá na veky a jeho pravda z pokolenia na pokolenie.