Žalmy 1

1

Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí.

2

Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou.

3

A bude jako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nevädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu.

4

Nie tak bezbožní, ale tí budú jako plevy, ktoré rozháňa vietor.

5

Preto neobstoja bezbožní na súde ani hriešnici v shromaždení spravedlivých.

6

Lebo Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahynie.