Jób 5

1

Nože zavolaj, či je voľakto, kto by ti odpovedal! A ku ktorému zo svätých sa obrátiš?

2

Lebo blázna zabije hnev, a sprostého usmrtí žiarlivosť.

3

Ja sám som videl blázna, ktorý púšťal korene, ale hneď som preklial jeho príbytok.

4

Jeho synovia boli ďaleko od spasenia a boli zdrtení v bráne, ani nebolo nikoho, kto by bol vytrhol.

5

Jeho žnivo pojedol hladný, ba ešte i zpomedzi tŕnia ho pobral, a žíznivý človek, hrabivý, dychtivo siahol po ich majetku.

6

Lebo bieda nepochádza z prachu, ani nepučí trápenie zo zeme.

7

Ale človek sa rodí na trápenie, jako čo iskry vyletujú hore.

8

No, ja by som istotne hľadal silného Boha a predložil by som svoju vec Bohu,

9

ktorý činí veľké veci a nevyzpytateľné, prepodivné a mnohé, že im niet počtu,

10

ktorý dáva dážď na tvár zeme a posiela vodu na polia

11

postavujúc nízkych na vysoké miesto a žalostiacich vyvyšuje spasením.

12

Marí úmysly chytrákov, takže ich ruky nevykonajú ničoho,

13

ktorý lapá múdrych v ich chytráctve, a rada prevrátených tak býva prenáhlená;

14

vodne narážajú jako vo tme a jako vnoci tápajú na poludnie.

15

A zachraňuje od meča, od ich úst, a chudobného z ruky silného.

16

A tak má chatrný nádej; ale neprávosť zapchá svoje ústa.

17

Hľa, blahoslavený človek, ktorého tresce Bôh; preto nepohŕdaj káraním Všemohúceho.

18

Lebo on pôsobí bolesť, ale aj obväzuje; raní, a jeho ruky liečia.

19

Zo šiestich úzkostí ťa vytrhne, áno, v siedmich sa ťa nedotkne zlé.

20

V hlade ťa vykúpi zo smrti a v boji z moci meča.

21

Skryješ sa pred pomluvou zlého jazyka a nebudeš sa báť zhuby, keď prijde.

22

Vysmeješ sa zhube i hladu, a neboj sa zveri zeme;

23

lebo ešte len aj s kameňmi na poli budeš mať smluvu, a poľná zver bude upokojená voči tebe.

24

A tak zvieš, že tvoj stánok bude v pokoji, a keď prezrieš svoj príbytok, nebudeš postrádať ničoho.

25

A poznáš, že bude mnoho tvojho semena a tvojich potomkov ako byliny zeme.

26

Vojdeš v plnej sile do hrobu, jako ide ta hore snop zbožia svojím časom.

27

Hľa, toto sme vyzkúmali, a tak je. Počuj to a pamätaj si na svoje dobré.