Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Jób 42

1

Vtedy odpovedal Job Hospodinovi a riekol:

2

Viem, že môžeš všetko, a že ti nemôže byť prekazený niktorý úmysel.

3

Že kto je to, kto zahaľuje radu bez známosti? Preto vyznávam, že nerozumiem. Sú to predivné veci, nad môj rozum; a neznám toho.

4

Počuj, prosím, a ja budem hovoriť; budem sa ťa pýtať, a ty mi oznám!

5

Doteraz som bol iba počul o tebe; ale teraz ťa vidí moje oko.

6

Preto zavrhujem a ľutujem, a to v prachu a v popole.

7

A stalo sa, keď už bol hovoril Hospodin Jobovi tie slová, že riekol Hospodin Elifazovi Témanskému: Môj hnev horí proti tebe i proti tvojim dvom priateľom, pretože ste nehovorili o mne toho, čo je pravé, jako môj služobník Job.

8

A tak teraz si vezmite sedem juncov a sedem baranov a iďte k môjmu služobníkovi Jobovi a obetujte zápalnú obeť za seba, a môj služobník Job sa bude modliť za vás; lebo len jeho tvár prijmem, aby som vám neučinil zlého, lebo nehovorili ste o mne toho, čo je pravé, jako môj služobník Job.

9

A tak išli, Elifaz Témanský, Bildad Šuchský a Cófar Naamatský, a učinili tak, ako im hovoril Hospodin, a Hospodin prijal tvár Jobovu.

10

A Hospodin navrátil to, čo bolo odňaté Jobovi, keď sa modlil za svojho priateľa. A Hospodin pridal všetkého toho, čo mal Job, dvojnásobne.

11

A tak prišli k nemu všetci jeho bratia a všetky jeho sestry jako i všetci, ktorí ho znali pred tým, a jedli s ním chlieb v jeho dome a mali s ním sústrasť a tešili ho nad všetkým tým zlým, ktoré bol Hospodin uviedol na neho. A dali mu každý jednu kesítu peňazí a každý jednu zlatú obrúčku.

12

A Hospodin požehnal posledok života Jobovho, viac ako bol požehnal jeho počiatok. A mal štrnásť tisíc kusov drobného stáda, a šesť tisíc veľblúdov, tisíc párov volov a tisíc oslíc.

13

A mal sedem synov a tri dcéry,

14

z ktorých prvú pomenoval Jemina a druhú pomenoval voňavá Kassia a tretiu pomenoval Kérenhappuch.

15

A nenašlo sa takých krásnych žien, ako boly dcéry Jobove v celej zemi. A ich otec im dal dedičstvo medzi ich bratmi.

16

A Job žil potom sto štyridsať rokov a videl svojich synov a synov svojich synov, štyri pokolenia.

17

A tak zomrel Job súc starý a sýty dňov.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936