Jób 34

1

A ešte odpovedal Elíhu a riekol:

2

Počujte, múdri, moje slová; a vy, ktorí viete voľačo, pozorujte ma ušima!

3

Lebo ucho posudzuje slová, a ďasno ochutnáva pokrm.

4

Zvoľme si súd; poznajme medzi sebou, čo je dobré.

5

Lebo Job povedal: Som spravedlivý, ale silný Bôh odmietnul môj súd.

6

Napriek svojmu spravedlivému súdu luhám! Moja strela je smrteľná bez prestúpenia!

7

Kto je muž ako Job, ktorý by pil výsmech ako vodu?

8

Ktorý putuje do spolku s činiteľmi neprávosti a je hotový ísť s bezbožnými mužmi?

9

Lebo hovorí: Neprospeje človekovi, keď sa bude ľúbiť u Boha.

10

Preto, mužovia rozumného srdca, počujte ma! Nech je to preč od silného Boha, aby mal učiniť nejakú bezbožnosť a Všemohúci nejakú neprávosť!

11

Lebo on odplatí človekovi jeho skutok a dá najsť každému podľa toho, jaká je čia cesta.

12

Áno, je istá pravda, že silný Bôh neučiní bezbožnosti, a Všemohúci neprevráti súdu.

13

Kde kto mu sveril zem, aby na ňu dozeral, a kto složil na neho celý okruh sveta?

14

Keby naň obrátil svoje srdce, a keby jeho ducha a jeho dych vzal k sebe;

15

razom by zomrelo každé telo, a tak by sa človek navrátil do prachu.

16

Ak je tedy u teba rozum, nože počuj to, pozoruj ušima na hlas mojich slov!

17

Či by azda ten, kto by nenávidel súdu, mohol spravovať? Alebo či toho, ktorý je svrchovane spravedlivý a mocný, vyhlásiš za bezbožného?

18

Či sa patrí povedať kráľovi: Ty nešľachetníku! Vy bezbožníci! kniežatám?

19

Tým menej tomu, ktorý nehľadí na osobu vladárov, a u ktorého nemá prednosti urodzený pred chudobným, lebo všetci sú dielom jeho rúk.

20

Náhle zomierajú, a o polnoci; národ sa otrasie a zajde, a odstránia mocného, nie ľudskou rukou.

21

Lebo jeho oči hľadia na cesty človeka, a vidí všetky jeho kroky.

22

Neni tmy a neni tône smrti, kde by sa skryli činitelia neprávosti.

23

Lebo ani nevzkladá viacej na človeka, aby išiel k silnému Bohu na súd.

24

Láme mocných bez vyšetrovania a stavia iných na ich miesto.

25

Pretože on zná ich skutky, a len čo sa obráti noc, bývajú zdrtení.

26

Medzi inými bezbožníkmi ich bije na mieste divákov,

27

preto, že odstúpili od neho nenasledujúc ho a neporozumeli niktorým jeho cestám

28

pôsobiac to, že prichádza k nemu krik chudobného. A on počuje krik biednych.

29

No, keď on upokojí, kto potom odsúdi?! Alebo keď skryje svoju tvár, kto ho uvidí? Jedno, či už nad celým národom a či nad jednotlivým človekom,

30

aby nekraľoval človek pokrytec, zpomedzi tých, ktorí sú osídlom národa.

31

Lebo takto sa povie silnému Bohu: Ponesiem, nebudem robiť zlého.

32

Tomu, čoho nevidím, ma ty vyuč; ak som urobil nejakú neprávosť, neurobím viacej.

33

Či to azda má odplacovať podľa tvojho zdania, keď zavrhuješ? Lebo ty budeš voliť a nie ja. Alebo čo vieš, hovor!

34

Mužovia rozumného srdca mi povedia, i každý múdry človek, ktorý ma čuje:

35

Job nehovorí v pravej známosti, a jeho slová nie sú povedané v rozumnosti.

36

Oj, aby bol Job zkúšaný do nekonečna pre odpovedania podľa spôsobu ľudí neprávosti!

37

Lebo pridáva k svojmu hriechu spúru; medzi nami tlieska rukami a množí svoje reči proti silnému Bohu.