Nehemiáš 8

1

A shromaždil sa všetok ľud ako jeden muž na námestie, ktoré je pred Vodnou bránou, a povedali Ezdrášovi, učenému v zákone, aby doniesol knihu zákona Mojžišovho, ktorý to zákon prikázal Hospodin Izraelovi.

2

A tak doniesol kňaz Ezdráš zákon pred shromaždenie, kde bolo všetko od muža až po ženu, a pred všetkých rozumných, schopných počuť, prvého dňa siedmeho mesiaca.

3

A čítal z neho pred námestím, ktoré je pred Vodnou bránou, od rána, hneď, ako bolo svetlo, až do poludnia pred mužmi i pred ženami i pred všetkými tými, ktorí boli schopní rozumieť, a uši všetkého ľudu boly obrátené ku knihe zákona.

4

A Ezdráš, učený v zákone, stál na vyvýšenom drevenom rečništi, ktoré spravili na tú vec. A vedľa neho stál Mattitiáš, Šema, Anaiáš, Uriáš, Chilkiáš a Maaseiáš, po jeho pravej ruke, a po jeho ľavej ruke stál Pedaiáš, Mišael, Malkiáš, Chašum, Chašbaddana, Zachariáš a Mešullam.

5

Ezdráš otvoril knihu pred očami všetkého ľudu, lebo stojac na rečništi bol nad všetkým ľudom. A keď ju otváral, povstal všetok ľud.

6

A Ezdráš dobrorečil Hospodinovi, tomu veľkému Bohu, a všetok ľud odpovedal: Ameň, ameň! pozdvihnúc svoje ruky. A zohnúc sa poklonili sa Hospodinovi tvárou k zemi.

7

A Ješua, Báni, Šerebiáš, Jamin, Akkúb, Šabbetaj, Hodiáš, Maaseiáš, Kelíta, Azariáš, Jozabad, Chanán, Pelaiáš a Levitovia vyučovali ľud zákonu. A ľud stál na svojom mieste.

8

A čítali z knihy, zo zákona Božieho, srozumiteľne, vykladajúc smysel. A tak rozumeli ľudia tomu, čo sa čítalo.

9

Potom riekol Nehemiáš, a on bol tiršata, a kňaz Ezdráš, učený v zákone, a Levitovia, ktorí vyučovali ľud, všetkému ľudu: Tento deň je svätý Hospodinovi, vášmu Bohu, preto nesmúťte ani neplačte! Lebo plakal všetok ľud, keď počuli slová zákona.

10

A povedal im: Iďte a jedzte tučné a pite sladké a posielajte čiastky tomu, kto nemá nachystaného; lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi, a nermúťte sa, lebo radosť Hospodinova je vašou silou.

11

A tak tíšili Levitovia všetok ľud a hovorili: Buďte ticho, lebo toto je svätý deň, a nermúťte sa!

12

A tak odišiel všetok ľud jesť a piť a posielať čiastky a sláviť s veľkou radosťou, lebo porozumeli slovám, ktoré im oznámili.

13

Potom druhého dňa sa shromaždily hlavy otcov všetkého ľudu, kňazi aj Levitovia k Ezdrášovi, učenému v zákone, a to aby ďalej pozorovali na slová zákona.

14

A našli napísané v zákone, že Hospodin prikázal skrze Mojžiša, aby synovia Izraelovi bývali v stánoch na slávnosť siedmeho mesiaca

15

a že to majú dať vyhlásiť. A tak dali vyvolať vo všetkých svojich mestách i v Jeruzaleme povediac: Vyjdite na vrchy a doneste olivových haluzí a haluzí olejových stromov, myrtových haluzí, palmových haluzí a haluzí hustých stromov narobiť stánov podľa toho, jako je napísané.

16

A tedy vyšiel ľud, a doniesli a narobili si stánov, každý na svojom postreší a na svojich dvoroch i v nádvoriach domu Božieho i na námestí Vodnej brány i na námestí brány Efraimovej.

17

A tak narobili, všetko shromaždenie tých, ktorí sa navrátili zo zajatia, stánov a bývali v stánoch; lebo neboli tak urobili synovia Izraelovi odo dní Jozuu, syna Núnovho, až do toho dňa. A bola radosť veľmi veliká.

18

A čítali z knihy zákona Božieho deň ako deň, od prvého dňa až do posledného dňa. A slávili slávnosť sedem dní. A ôsmeho dňa bolo slávnostné shromaždenie podľa poriadku.