Nehemiáš 11

1

A kniežatá ľudu bývali v Jeruzaleme, a ostatok ľudu hádzali losy, aby doviedli jedného z desiatich bývať v Jeruzaleme, vo svätom meste, a deväť čiastok aby bývalo v iných mestách.

2

A ľud dobrorečil všetkým mužom, ktorí sa dobrovoľne podali bývať v Jeruzaleme.

3

A toto sú poprední krajiny, ktorí bývali v Jeruzaleme, a v mestách Júdových bývali, každý vo svojom državí, vo svojich mestách, Izrael, kňazi, Levitovia, Netineji a synovia služobníkov Šalamúnových.

4

A v Jeruzaleme bývali jedni zo synov Júdových a druhí zo synov Benjaminových. Zo synov Júdových: Ataiáš, syn Uzziáša, syna Zachariáša, syna Amariáša, syna Šefatiáša, syna Mahalelovho, zo synov Fáresových.

5

A Maaseiáš, syn Bárucha, syna Kol-chozeho, syna Chazaiáša, syna Adaiáša, syna Jojariba, syna Zachariáša, syna Šilonského.

6

Všetkých synov Fáresových, ktorí bývali v Jeruzaleme, bolo štyristo šesťdesiatosem, udatných mužov.

7

A toto boli synovia Benjaminovi: Sallu, syn Mešullama, syna Joéda, syna Pedaiáša, syna Kolaiáša, syna Maaseiáša, syna Itiela, syna Izaiášovho.

8

A po ňom Gabbaj, Sallaj, deväťsto dvadsaťosem.

9

A Joel, syn Zichriho, bol dozorcom nad nimi, a Júda, syn Hassenuov, nad mestom druhý.

10

Z kňazov: Jedaiáš, syn Jojaribov, a Jachin,

11

Seraiáš, syn Chilkiáša, syna Mešullama, syna Cádoka, syna Merajóta, syna Achitúbovho, vojvoda domu Božieho.

12

A ich bratov, ktorí konali prácu pre dom, bolo osemsto dvadsaťdva. A Adaiáš, syn Jerocháma, syna Pelaliáša, syna Amciho, syna Zachariáša, syna Pašchúra, syna Malkiášovho.

13

A jeho bratov, hláv otcov, dvesto štyridsaťdva. A Amašsaj, syn Azareela, syna Achzaja, syna Mešillemóta, syna Immérovho.

14

A ich bratov, hrdinských mužov, bolo sto dvadsaťosem, a dozorcom nad nimi bol Zabdiel, syn Haggedolímov.

15

A z Levítov: Šemaiáš, syn Chaššúba, syna Azrikáma, syna Chašabiáša, syna Bunniho.

16

A Šabbetaj a Jozabad boli nad vonkajšou prácou domu Božieho, z hláv Levitov.

17

A Mattaniáš, syn Míchu, syna Zabdiho, syna Azafovho, hlava, ktorý začínal chváliť pri modlitbe, a Bakbukiáš, druhý z jeho bratov, a Abda, syn Šammuu, syna Gálala, syna Jedutúnovho.

18

Všetkých Levitov vo svätom meste bolo dvesto osemdesiatštyri.

19

A vrátni: Akkúb, Talmon a ich bratia, ktorí strážili pri bránach; bolo ich sto sedemdesiatdva.

20

A ostatok Izraela, kňazi a Levitovia po všetkých mestách Júdových, jedenkaždý na svojom dedičstve.

21

A Netineji bývali v Ofele. A Cícha a Gišpa boli nad Netinejmi.

22

A dozorcom Levitov v Jeruzaleme bol Uzzi, syn Bániho, syna Chašabiáša, syna Mattaniáša, syna Míchovho, zo synov Azafových, spevákov, pri práci domu Božieho,

23

pretože bol príkaz kráľov o nich a pevné ustanovenie o spevákoch čo do ich zaopatrenia, ako to vyžaduje ktorý deň.

24

A Petachiáš, syn Mešezabélov, zo synov Zéracha, syna Júdovho, bol po ruke kráľovej pre každú vec, ktorá sa týkala ľudu.

25

A čo do dvorov na ich poliach, tí, ktorí boli zo synov Júdových, bývali v Kirjat-arbe a v jeho vsiach a v Díbone a v jeho vsiach a v Jekabceele a v jeho dvoroch

26

a v Ješue, Moláde a Bét-pelete

27

a v Chacar-šuale, Bér-šebe a v jej vsiach

28

a v Ciklagu, Mechone a v jej vsiach

29

a v En-rimmone, v Carei a v Jarmúte,

30

v Zánoachu, v Adullame a v ich dvoroch, v Lachiši a na jeho poliach, v Azéke a v jej vsiach. A tak táborili od Bér-šeby až po údolie Hinnom.

31

A synovia Benjaminovi, počnúc od Geby, v Michmaši a v Ajji a v Bét-ele a v jeho vsiach,

32

v Anatóte, Nóbe, v Ananii,

33

v Chácore, v Ráme, v Gittaime,

34

v Chadíde, Ceboime, Neballáte,

35

v Lóde, Onó-ve a na doline remeselníkov.

36

A čo do niektorých z Levitov, niektoré oddelenia Júdove boly pripojené k Benjaminovi.