Nehemiáš 10

1

A na spečatených miestach listiny boli: tiršata Nehemiáš, syn Chachaliášov, a Sedechiáš,

2

Seraiáš, Azariáš, Jeremiáš,

3

Pašchúr, Amariáš, Malkiáš,

4

Chattúš, Šebaniáš, Mallúch,

5

Charim, Meremót, Obadiáš,

6

Daniel, Ginneton, Báruch,

7

Mešullam, Abiáš, Mijjamin,

8

Maazeiáš, Bilgaj a Šemaiáš; to boli kňazi.

9

Potom Levitovia, a to: Ješua, syn Azaniášov, Binnuj zo synov Chenadadových, Kadmiel

10

a ich bratia: Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelaiáš a Chanán,

11

Mícha, Rechób, Chašabiáš,

12

Zakkúr, Šerebiáš, Šebaniáš,

13

Hodiáš, Báni, Benínu.

14

Hlavy čiže prední z ľudu: Paroš, Pachat-moáb, Élam, Zattú, Báni,

15

Buni, Azgád, Bebaj,

16

Adoniáš, Bigvaj, Adín,

17

Ater, Ezechiáš, Azzúr,

18

Hodiáš, Chašum, Becaj,

19

Charíf, Anatót, Nebaj,

20

Magpiáš, Mešullam, Chezír,

21

Mešezabel, Cádok, Jaddua,

22

Pelatiáš, Chanán, Anaiáš,

23

Hozeáš, Chananiáš, Chaššúb,

24

Hallocheš, Pilcha, Šobek,

25

Rechúm, Chašabna, Maaesiáš,

26

Achiáš, Chanán, Anán,

27

Mallúch, Charim, Baana.

28

A ostatok ľudu, kňazi, Levitovia, vrátni, speváci, Netineji a každý, kto sa bol oddelil od národov zemí a obrátil sa k zákonu Božiemu, ich ženy, ich synovia a ich dcéry, každý, kto znal a rozumel,

29

všetci radom chopili sa toho so svojimi bratmi, so svojimi slávnymi a prichádzali so zaklnutím a s prísahou zaväzujúc sa chodiť v zákone Božom, ktorý bol daný skrze Mojžiša, služobníka Božieho, a ostríhať a činiť všetky prikázania Hospodina, svojho Pána, i jeho súdy i jeho ustanovenia.

30

A vraj nedáme svojich dcér národom zeme ani ich dcér nevezmeme svojim synom.

31

A čo do národov zeme, ktorí donesú krám alebo jakékoľvek potraviny v sobotný deň na predaj, nevezmeme od nich v sobotu alebo vo svätý deň a necháme siedmy rok polia na pokoji i požadovanie jakéhokoľvek dlhu.

32

A postavili sme vzhľadom na seba prikázania uložiť na seba poplatok, tretinu šekla na rok, na službu domu svojho Boha,

33

na chleby predloženia a na obilný dar ustavičný a na zápalnú obeť ustavičnú na soboty, na novomesiace, na výročné slávnosti a na posviatne veci a na obeti za hriech pokryť hriechy na Izraelovi a na všetku prácu domu svojho Boha.

34

A hodili sme aj losy o donášanie dreva, kňazi, Levitovia i ľud, že ho budeme donášať pre dom svojho Boha podľa domu svojich otcov na ustanovené časy z roka na rok, aby horelo na oltári Hospodina, nášho Boha, jako je napísané v zákone.

35

A tiež, že budeme donášať prvotiny svojej zeme a prvotiny každého ovocia každého stromu z roka na rok do domu Hospodinovho

36

jako i prvorodené svojich synov a svojho hoväda, jako je napísané v zákone, a prvencov svojich volov a svojho drobného stáda, že tedy budeme donášať do domu svojho Boha, kňazom, svätoslúžiacim v dome nášho Boha,

37

a prvotinu svojho cesta a svojich obetí pozdvihnutia a ovocia akéhokoľvek stromu, vína a oleja budeme donášať kňazom do komôr domu svojho Boha a desatinu svojej zeme Levitom. A oni, Levitovia, budú vyberať desatiny vo všetkých mestách, kde budeme obrábať zem.

38

A kňaz, syn Áronov, bude s Levitami, keď budú Levitovia vyberať desatinu, a zase aj Levitovia odnesú desatinu desatiny hore do domu nášho Boha, do komôr, do domu pokladu.

39

Lebo do komôr budú nosiť synovia Izraelovi a synovia Léviho obeť pozdvihnutia obilia, vína a oleja, kde sú nádoby svätyne i svätoslúžiaci kňazi, vrátni a speváci, a neopustíme domu svojho Boha.