Ezdráš 8

1

A toto sú hlavy ich otcov a ich rodokmeň, tých, ktorí išli so mnou za kraľovania kráľa Artaxerxa hore z Babylona.

2

Zo synov Pinchasových Geršom, zo synov Itamárových Daniel, zo synov Dávidových Chattuš.

3

Zo synov Šechaniášových, ktorý bol zo synov Parošových, Zachariáš a s ním po rode zapísaných osôb mužského pohlavia sto päťdesiat.

4

Zo synov Pachat-moábových Eljehoenaj, syn Zerachiášov, a s ním dvesto osôb mužského pohlavia.

5

Zo synov Šechaniášových syn Jachazielov a s ním tristo osôb mužského pohlavia.

6

Zo synov Adínových Ébed, syn Jonatánov, a s ním päťdesiat osôb mužského pohlavia.

7

Zo synov Élamových Izaiáš, syn Ataliášov, a s ním sedemdesiat osôb mužského pohlavia.

8

Zo synov Šefatiášových Zebadiáš, syn Michaelov, a s ním osemdesiat osôb mužského pohlavia.

9

Zo synov Joábových Obadiáš, syn Jechielov, a s ním dvesto osemnásť osôb mužského pohlavia.

10

Zo synov Šelomitových syn Josifiášov a s ním sto šesťdesiat osôb mužského pohlavia.

11

Zo synov Bebajových Zachariáš, syn Bebajov, a s ním dvadsaťosem osôb mužského pohlavia.

12

Zo synov Azgádových Jochanan, syn Hakkatánov, a s ním sto desať osôb mužského pohlavia.

13

Zo synov Adonikámových poslední, ktorých mená sú toto: Elifelet, Jehiel a Šemaiáš a s nimi šesťdesiat osôb mužského pohlavia.

14

Zo synov Bigvajových Útaj a Zabbúd a s nimi sedemdesiat osôb mužského pohlavia.

15

A shromaždil som ich k rieke, ktorá vteká do Ahavy, a táborili sme tam tri dni. A keď som prehliadal ľud a kňazov, nenašiel som tam niktorého zo synov Léviho.

16

Vtedy som poslal po Eliézera, po Ariela, po Šemaiáša, po Elnatána, po Jariba, po Elnatána, po Nátana, po Zachariáša, po Mešullama, predných, a po Jojariba a po Elnatána, umných učiteľov.

17

A povedal som im, aby išli k Iddovi, hlave to v mieste Chasifii, a vložil som do ich úst slová, jako majú hovoriť Iddovi, Achivovi, Netinejcom, v mieste Chasifii, aby nám doviedli svätoslužobníkov pre dom nášho Boha.

18

A tak nám doviedli podľa toho, jako bola dobrá ruka nášho Boha nad nami, rozumného muža zo synov Machliho, syna Léviho, syna Izraelovho, a Šerebiáša a jeho synov a jeho bratov, osemnástich,

19

a Chašabiáša a s ním Izaiáša zo synov Meráriho, jeho bratov a ich synov, dvadsiatich.

20

A z Netinejcov, ktorých bol dal Dávid a kniežatá k službe Levitom, Netinejcov dvesto dvadsiatich. Tí všetci boli pomenovaní podľa mena.

21

A vyhlásil som tam pôst, pri rieke Ahave, aby sme sa ponižovali pred svojím Bohom hľadajúc od neho priamu cestu pre seba, pre svoje deti a pre všetko svoje imanie.

22

Lebo som sa hanbil žiadať od kráľa vojsko a jazdcov, aby nám pomáhali brániť sa proti nejakému nepriateľovi na ceste, lebo sme boli povedali kráľovi, že ruka nášho Boha je nad všetkými tými, ktorí ho hľadajú, na ich dobré, a že jeho moc a jeho hnev je proti všetkým tým, ktorí ho opúšťajú.

23

A tak sme sa postili a hľadali sme o to svojho Boha, a vyslyšal nás.

24

A oddelil som dvanástich z kniežat kňazov: Šerebiáša, Chašabiáša a s nimi desiatich z ich bratov.

25

A odvážil som im striebro a zlato a tie nádoby, obeť to pozdvihnutia domu nášho Boha, ktorú obetovali kráľ a jeho radcovia a jeho kniežatá a celý Izrael, všetci, ktorí sa tam našli.

26

A tedy odvážil som do ich ruky striebra šesťsto päťdesiat hrivien a strieborných nádob sto hrivien, zlata sto hrivien,

27

dvadsať zlatých pohárov v hodnote tisíc daríkov a dve nádoby z medi výborného lesku, vzácne jako zlato.

28

A riekol som im: Vy ste svätí Hospodinovi, i tie nádoby sú sväté, a striebro a zlato je dobrovoľná obeť, daná Hospodinovi, Bohu vašich otcov.

29

Pozorujte a strážte to, dokiaľ to neodvážite pred kniežatami kňazov a Levitov a pred kniežatami otcov Izraela v Jeruzaleme, v komorách domu Hospodinovho.

30

A tak prevzali kňazi a Leviti váhu striebra a zlata a nádoby, aby to dopravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha.

31

Potom sme sa hnuli od rieky Ahavy dvanásteho dňa prvého mesiaca, aby sme išli do Jeruzalema. A ruka nášho Boha bola nad nami, a vytrhol nás z ruky nepriateľa a úkladníka na ceste.

32

A tak sme prišli do Jeruzalema a sedeli sme tam tri dni.

33

A štvrtého dňa bolo odvážené striebro a zlato a nádoby v dome nášho Boha do ruky Meremóta, syna Uriáša, kňaza, a bol s ním Eleazár, syn Pinchasov, a s nimi Jozabad, syn Ješuov, a Noadiáš, syn Binnujov, Levitovia.

34

Všetko podľa počtu a podľa váhy, a tedy zapísaná bola všetka váha toho času.

35

Tí, ktorí prišli zo zajatia, synovia prestehovania, obetovali Bohu Izraelovmu zápalné obeti, dvanásť juncov za celého Izraela, deväťdesiatšesť baranov, sedemdesiatsedem oviec a dvanásť kozlov na obeť za hriech; to všetko bola zápalná obeť Hospodinovi.

36

A oddali vladárom kráľovým nariadenia kráľove a vojvodom za riekou. A tak pomáhali ľudu a domu Božiemu.