Ezdráš 6

1

Vtedy rozkázal kráľ Dárius, aby hľadali v dome kníh pokladov, složených tam v Babylone.

2

A našla sa v Achmete na hrade, ktorý je v Médskej krajine, jedna kniha, v ktorej bolo takto napísané na pamäť:

3

V prvom roku kráľa Cýra rozkázal kráľ Cýrus: Dom Boží, ktorý bol v Jeruzaleme, nech vystavia ten dom na mieste, na ktorom obetujú obeti, a nech vyzdvihnú jeho základ. Jeho výška bude šesťdesiat lakťov a jeho šírka taktiež šesťdesiat lakťov.

4

Tri rady bude veľkých kameňov a rad nového dreva, a náklad sa dá z domu kráľovho.

5

Aj nádoby domu Božieho, zlaté a strieborné, ktoré vyniesol Nabuchodonozor z chrámu, ktorý bol v Jeruzaleme, a dopravil do Babylona, nech navrátia, a nech to ide do chrámu, ktorý je v Jeruzaleme, na svoje miesto, a složíš to v dome Božom.

6

A tak teraz ty, Tattenai, vojvoda za riekou, Šetar-bozenai, so svojimi spoločníkmi, Afarsechania, ktorí sú za riekou, buďte ďaleko odtiaľ.

7

Nechajte dielo toho domu Božieho na pokoji. Vojvoda Židov a starší Židov nech staväjú ten dom Boží na jeho mieste.

8

A odo mňa je daný rozkaz o tom, čo máte urobiť s tými staršími zo Židov, aby mohli vystaviť ten dom Boží, totiž aby sa bez odkladu dával náklad z pokladov kráľových, z dane za riekou, tým mužom, aby im nebolo prekazené v tom diele.

9

A čoho bude treba, či juncov či baranov či oviec na zápalné obeti Bohu nebies, obilia, soli, vína a oleja, podľa toho, čo povedia kňazi, ktorí sú v Jeruzaleme, nech sa im dáva každého dňa bez akéhokoľvek podvodu,

10

aby obetovali Bohu nebies príjemnú vôňu a modlili sa za život kráľa a jeho synov.

11

A taktiež je odo mňa vydaný rozkaz, aby každý človek, ktorý by zmenil to slovo, bol takto odpravený: Vytiahne sa drevo z jeho domu a postaví sa, a jeho pribijú naň, a jeho dom nech je preto obrátený na hnojisko.

12

A Bôh, ktorý učinil to, aby tam prebývalo jeho meno, nech porazí každého kráľa i ľud, ktorý by vystrel svoju ruku, aby to zmenil a tak zkazil ten dom Boží, ktorý je v Jeruzaleme. Ja Dárius dávam rozkaz, aby sa to vykonalo bez odkladu.

13

Vtedy Tattenai, vojvoda za riekou, Šetar-bozenai a ich spoločníci urobili bez odkladu podľa toho, jakú odpoveď poslal kráľ Dárius.

14

A tak staväli starší Židov, a darilo sa im podľa proroctva proroka Haggea a Zachariáša, syna Iddovho. A tedy staväli a dokončili z rozkazu Boha Izraelovho a z rozkazu Cýra, Dária a Artaxerxa, perzského kráľa.

15

Aj tak dokončili ten dom Boží do tretieho dňa mesiaca adara, a to bol šiesty rok kraľovania kráľa Dária.

16

Vtedy slávili synovia Izraelovi, kňazi a Leviti a ostatok synov prestehovania posviacku toho domu Božieho v radosti.

17

A obetovali na posvätenie toho domu Božieho sto volov, dvesto baranov, štyristo oviec a dvanásť kozlov na obeť za hriech za celého Izraela podľa počtu pokolení Izraelových.

18

A postavili kňazov v ich triedach a Levitov v ich oddeleniach k službe Božej v Jeruzaleme podľa toho, jako je napísané v knihe Mojžišovej.

19

A synovia prestehovania slávili aj Veľkú noc štrnásteho dňa prvého mesiaca.

20

Lebo sa boli očistili kňazi a Leviti jako jeden muž, všetci boli čistí, a zabíjali veľkonočného baránka všetkým synom prestehovania i svojim bratom kňazom i sebe.

21

A tak jedli synovia Izraelovi, ktorí sa boli navrátili z prestehovania, i každý, kto sa bol oddelil od nečistoty národov zeme a pripojil sa k nim hľadajúc Hospodina, Boha Izraelovho.

22

A slávili aj slávnosť nekvasených chlebov sedem dní v radosti, lebo ich Hospodin obdaril radosťou a obrátil srdce assýrskeho kráľa k nim, aby posilnil ich ruky v diele domu Boha, Boha Izraelovho.