Ezdráš 5

1

Toho času prorokoval prorok Haggeus a Zachariáš, syn Iddov, proroci, Židom, ktorí boli v Judsku a v Jeruzaleme, v mene Boha Izraelovho, ktorý bol nad nimi.

2

Vtedy povstal Zerubábel, syn Šealtielov, a Ješua, syn Jocadákov, a začali staväť dom Boží, ktorý je v Jeruzaleme, a s nimi proroci Boží pomáhajúc im.

3

V tom čase prišiel k nim Tattenai, vojvoda za riekou, a Šetarbozenai a ich spoločníci a takto im riekli: Kto vám rozkázal, aby ste staväli tento dom a vymurovali tento múr?

4

Vtedy sme im takto odpovedali - pomenovali sme im mená mužov, ktorí staväli to stavänie.

5

Ale oko ich Boha bolo obrátené na starších zo Židov, a neprekazili im, dokiaľ by vec neprišla pred Dária, a vtedy že dajú odtiaľ odpoveď na písma o tom.

6

Odpis listu, ktorý poslal Tattenai, vojvoda za riekou, a Šetarbozenai a jeho spoločníci, Afarsechania, ktorí boli za riekou, kráľovi Dáriovi.

7

Poslali mu zprávu, a takto bolo v nej napísané: Kráľovi Dáriovi všetok pokoj!

8

Nech je známe kráľovi, že sme prišli do Judskej krajiny k domu veľkého Boha, ktorý to dom staväjú z veľkých kameňov a kladú drevo do stien a konajú dielo veľmi rýchle, a darí sa v ich rukách.

9

Vtedy sme sa pýtali tých starších a takto sme im povedali: Kto vám rozkázal staväť tento dom a vymurovať tento múr?

10

Áno, i na ich mená sme sa ich pýtali, aby sme popísali mená mužov, ktorí sú prední medzi nimi, aby sme ti ich oznámili.

11

A oni nám takto odpovedali: My sme služobníci Boha nebies a zeme a staviame dom, ktorý bol už pred týmto vystavený pred mnohými roky, a staväl ho veľký kráľ Izraelov i dostavil ho.

12

Ale pretože rozhnevali naši otcovia Boha nebies, vydal ich do ruky Nabuchodonozora, babylonského kráľa, Chaldeja, ktorý zboril tento dom a jeho ľud prestehoval do Babylona.

13

Ale potom v prvom roku Cýra, babylonského kráľa, kráľ Cýrus rozkázal vystaviť tento dom Boží.

14

Ba ešte i nádoby domu Božieho, zlaté i strieborné, ktoré bol Nabuchodonozor vyniesol z chrámu, ktorý bol v Jeruzaleme, a bol ich vniesol do chrámu v Babylone, teda i tie vyniesol kráľ Cýrus z chrámu v Babylone, a boly dané mužovi, menom Šešbacarovi, ktorého ustanovil za vojvodu.

15

A riekol mu: Vezmi tieto nádoby, iď a slož ich v chráme, ktorý je v Jeruzaleme, a nech vystavia dom Boží na jeho mieste.

16

Vtedy prišiel ten istý Šešbacar a založil základy domu Božieho, ktorý je v Jeruzaleme, a stavia sa odvtedy až doteraz, a ešte nie je dostavený.

17

A tak teraz, jestli sa to vidí kráľovi za dobré, nech sa vyhľadá v dome pokladov kráľových, ktoré sú tam v Babylone, či je tomu tak, že bol od kráľa Cýra vydaný rozkaz staväť tento dom Boží, ktorý je v Jeruzaleme, a potom nech nám pošle vôľu kráľovu o tom.