Ezdráš 2

1

A toto sú synovia krajiny Júdovej, ktorí išli hore zo zajatia prestehovaných, ktorých bol prestehoval Nabuchodonozor, babylonský kráľ, do Babylona, a navrátili sa do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta,

2

ktorí prišli so Zerubábelom, s Ješuom, Nehemiášom, so Saraiášom, s Reelaiášom, Mardocheom, Bilšanom, Misparom, Bigvajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov, ľudu Izraelovho:

3

synov Parošových dva tisíce sto sedemdesiatdva;

4

synov Šefatiášových tristo sedemdesiatdva;

5

synov Arachových sedemsto sedemdesiatpäť;

6

synov Pachat-moábových zo synov Ješuu a Joába dva tisíce osemsto dvanásť;

7

synov Élamových tisíc dvesto päťdesiatštyri;

8

synov Zattu-ových deväťsto štyridsaťpäť;

9

synov Zakkajových sedemsto šesťdesiat;

10

synov Báni-ových šesťsto štyridsaťdva;

11

synov Bebajových šesťsto dvadsaťtri;

12

synov Azgádových tisíc dvesto dvadsaťdva;

13

synov Adonikámových šesťsto šesťdesiatšesť;

14

synov Bigvajových dva tisíce päťdesiatšesť;

15

synov Adínových štyristo päťdesiatštyri;

16

synov Aterových z Ezechiáša deväťdesiatosem;

17

synov Becajových tristo dvadsaťtri;

18

synov Jorahových sto dvanásť;

19

synov Chašúmových dvesto dvadsaťtri;

20

synov Gibbárových deväťdesiatpäť;

21

synov mesta Betlehema sto dvadsaťtri;

22

mužov Netofy päťdesiatšesť;

23

mužov Anatóta sto dvadsaťosem;

24

synov Azmáveta štyridsaťdva;

25

synov Kirjat-aríma, Kefíry a Beeróta sedemsto štyridsaťtri;

26

synov Rámy a Geby šesťsto dvadsaťjeden;

27

mužov Michmasa sto dvadsaťdva;

28

mužov Bét-ela a Haja dvesto dvadsaťtri;

29

synov Néba päťdesiatdva;

30

synov Magbíšových sto päťdesiatšesť;

31

synov druhého Élama tisíc dvesto päťdesiatštyri;

32

synov Charímových tristo dvadsať;

33

synov Lodových, Chadídových a Onó-vových sedemsto dvadsaťpäť;

34

synov Jericha tristo štyridsaťpäť;

35

synov Senay tri tisíce šesťsto tridsať;

36

kňazov: synov Jedaiášových z domu Ješuu deväťsto sedemdesiattri;

37

synov Immerových tisíc päťdesiatdva;

38

synov Paschúrových tisíc dvesto štyridsaťsedem;

39

synov Charímových tisíc sedemnásť;

40

Levitov: synov Ješuových a Kadmielových zo synov Hodaviášových sedemdesiatštyri;

41

spevákov: synov Azafových sto dvadsaťosem;

42

synov vrátnych: synov Šallúmových, synov Atérových, synov Talmonových, synov Akkúbových, synov Chatíta-ových, synov Šobajových, všetkých bolo sto tridsaťdeväť;

43

Netinejcov: synov Cíchaových, synov Chasufa-ových, synov Tabbaotových,

44

synov Kerosových, synov Siaha-ových, synov Pádonových,

45

synov Lebánahových, synov Chagabahových, synov Akkúbových,

46

synov Chagabových, synov Šamlajových, synov Chanánových,

47

synov Giddélových, synov Garachových, synov Reaiášových,

48

synov Recínových, synov Nekoda-ových, synov Gazzamových,

49

synov Uzza-ových, synov Paseachových, synov Besajových,

50

synov Asnáhových, synov Meunímových, synov Nefusímových,

51

synov Bakbúkových, synov Chakúfa-ových, synov Charchúrových,

52

synov Baclútových, synov Mechida-ových, synov Charšaových,

53

synov Barkosových, synov Sisera-ových, synov Támachových,

54

synov Neciachových, synov Chatifa-ových,

55

synov služobníkov Šalamúnových: synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perúdaových,

56

synov Jaalahových, synov Darkonových, synov Giddélových,

57

synov Šefatiášových, synov Chattílových, synov Pocherethaccebaimových, synov Amiových,

58

všetkých Netinejcov a synov služobníkov Šalamúnových bolo tristodeväťdesiatdva.

59

A toto sú tí, ktorí išli hore z Tel-melacha, z Tel-charše: Kerúb, Addán a Immér, ale sa nemohli vykázať domom svojich otcov a svojím semenom, či pochádzajú z Izraela:

60

synov Delaiášových, synov Tobiášových, synov Nekodaových šesťsto päťdesiatdva.

61

A zo synov kňazov: synovia Chabaiášovi, synovia Hakkócovi, synovia Barzillajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Barzillaja Gileádskeho a bol nazvaný ich menom.

62

Tí hľadali svoje písmo chcúc sa vykázať svojím rodom, ale sa nenašli zapísaní a preto boli vyhlásení za obecných a boli vylúčení z kňazstva.

63

A tiršáta im zakázal, aby nejedli zo svätosvätého, dokiaľ vraj nebude stáť kňaz s urím a thumím.

64

Celého shromaždenia bolo spolu štyridsaťdva tisíc tristo šesťdesiat,

65

krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo sedem tisíc tristo tridsaťsedem, a mali spevákov a speváček dvesto.

66

Ich koní bolo sedemsto tridsaťšesť, ich mulíc dvesto štyridsaťpäť,

67

ich veľblúdov štyristo tridsaťpäť, oslov šesť tisíc sedemsto dvadsať.

68

A niektorí z hláv otcov, keď prišli do domu Hospodinovho, ktorý je v Jeruzaleme, obetovali dobrovoľne na dom Boží, aby ho postavili na jeho mieste:

69

dali podľa možností do pokladu na konanie práce, a to zlata šesťdesiatjeden tisíc daríkov, a striebra päť tisíc mánov a kňazských sukieň sto.

70

A kňazi a Leviti i niektorí z ľudu a speváci a vrátni jako aj Netinejci osadili sa vo svojich mestách i všetok Izrael vo svojich mestách.