Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Ezdráš 10

1

Keď sa tak modlil Ezdráš a vyznával plačúc a padnúc na tvár ležal pred domom Božím, shromaždil sa k nemu z Izraela zástup, veľmi veliký, mužov i žien i detí, lebo ľud plakal veľkým plačom.

2

Vtedy odpovedal Šechaniáš, syn Jechielov, zo synov Élamových, a riekol Ezdrášovi: My sme sa dopustili prestúpenia proti svojmu Bohu, že sme si pobrali za ženy cudzozemky, z národov zeme. Ale však je ešte preto teraz nádej pre Izraela.

3

A tak teraz učiňme smluvu so svojím Bohom, že vyvedieme preč všetky ženy aj ich deti podľa rady Pána, a tých, ktorí sa trasú pred prikázaním nášho Boha, a učiní sa podľa zákona.

4

Vstaň, lebo na tebe je tá vec, a my pojdeme s tebou; posilni sa a učiň!

5

Vtedy vstal Ezdráš a zaviazal prísahou kniežatá kňazov, Levitov i celého Izraela, aby učinili podľa toho slova. A prisahali.

6

A Ezdráš vstanúc zpred domu Božieho odišiel do izby Jehochanána, syna Eljašibovho, a išiel ta bez toho, že by bol jedol chlieb alebo pil vodu, lebo smútil nad prestúpením prestehovaných.

7

Potom dali vyhlásiť po Judsku a po Jeruzaleme všetkým synom prestehovania, aby sa shromaždili do Jeruzalema.

8

A že každý, kto by neprišiel do troch dní podľa rady kniežat a starších, celý jeho majetok bude daný pod kliatbu a bude zničený, a on sám bude vylúčený zo shromaždenia prestehovaných.

9

Preto sa shromaždili všetci mužovia pokolenia Júdu a Benjamina do Jeruzalema do tretieho dňa, a to bol deviaty mesiac, na dvadsiateho toho mesiaca. A všetok ľud sedel na ulici domu Božieho trasúc sa pre tú vec a od dažďov.

10

Vtedy vstal Ezdráš, kňaz, a riekol im: Vy ste sa dopustili prestúpenia tým, že ste si pobrali za ženy cudzozemky, aby ste pridali k previneniu Izraelovmu.

11

Preto teraz vyznajte sa Hospodinovi, Bohu svojich otcov, a čiňte jeho vôľu a oddeľte sa od národov zeme aj od žien cudzozemiek.

12

Na to odpovedali všetci, celé shromaždenie, a riekli velikým hlasom: Tak, podľa tvojho slova, sme povinní učiniť!

13

Ale ľudu je mnoho, a je čas dažďov, a nevládzeme stáť vonku, a práce nie je na jeden deň ani na dva, lebo sme mnohonásobne zhrešili v tejto veci.

14

Nech stoja, prosíme, naše kniežatá za celú obec, a každý, kto je v našich mestách, kto si vzal za ženy cudzozemky, nech prijde na ustanovený čas, a s nimi starší z každého mesta i jeho, toho mesta sudcovia, dokiaľ neodvrátime pále hnevu svojho Boha od seba, dokiaľ nebude tejto veci koniec.

15

Len Jonatán, syn Azaelov, a Jachaziáš, syn Tikvu, povstali proti tomu, a Mešullam a Šabbetaj, Levita, im pomáhali.

16

Ale synovia prestehovania učinili tak. A boli oddelení Ezdráš, kňaz, mužovia hlavy otcov podľa domu svojich otcov a tí všetci podľa mena a zasadli prvého dňa desiateho mesiaca, aby vyšetrili vec.

17

A dokončili pri všetkých mužoch, ktorí si boli vzali za ženy cudzozemky, do prvého dňa prvého mesiaca.

18

A našli sa aj z kňazských synov, ktorí si boli vzali za ženy cudzozemky: zo synov Ješuu, syna Jocadáka, a z jeho bratov: Maaseiáš, Eliézer, Jarib a Gedaliáš.

19

Ale dali svoju ruku, že vyvedú preč svoje ženy. A tí, ktorí sa previnili, obetovali barana zo stáda za svoju vinu.

20

A zo synov Immérových: Chanani a Zebadiáš;

21

zo synov Charímových: Maaseiáš, Eliáš, Šemaiáš, Jechiel a Uziáš;

22

zo synov Pašchúrových: Eljoenaj, Maaseiáš, Izmael, Natanael, Jozabad a Elasa,

23

a z Levitov: Jozabad, Šimei, Kelaiáš, ktorý sa volá i Kelíta, Petachiáš, Júda a Eliézer;

24

zo spevákov Eljašib a z vrátnych Šallum, Telem a Úri,

25

a z Izraela, zo synov Farošových: Rameáš, Jizziáš, Malkiáš, Mijjamin, Eleazár, Malkiáš a Benaiáš;

26

zo synov Élamových: Mattaniáš, Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeremót a Eliáš;

27

zo synov Zattú-vových: Eljoenaj, Eljašib, Mattaniáš, Jeremót, Zabad a Aziza;

28

zo synov Bebajových: Jehochanán, Chananiáš, Zabbaj, Atlaj;

29

zo synov Báni-ho: Mešullam, Mallúch, Adaiáš, Jašub, Šeal, Jerámot;

30

zo synov Pachat-moábových: Adna a Chelal, Benaiáš, Maaseiáš, Mattaniáš, Bacaleel, Binnuj a Manasses,

31

a synovia Charímovi: Eliézer, Jišiáš, Malkiáš, Šemaiáš, Šimon,

32

Benjamin, Mallúch, Šemariáš;

33

zo synov Chašúmových: Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manasses, Šimei;

34

zo synov Báni-ho: Maadaj, Amram a Uel,

35

Benaiáš, Bedeiáš, Keluhu,

36

Vaniáš, Meremót, Eljašib,

37

Mattaniáš, Mattenaj, Jaasav,

38

Báni, Binnuj, Šimei,

39

Šelemiáš, Nátan, Adaiáš,

40

Machnadbaj, Šašaj, Šaraj,

41

Azarel, Šelemijahu, Šemariáš,

42

Šallúm, Amariáš, Jozef;

43

zo synov Nebó-vových: Jehiel, Mattitiáš, Zabad, Zebína, Jaddav, Joel a Benaiáš.

44

Tí všetci si boli vzali za ženy cudzozemky. A boly z nich niektoré ženy, ktoré i deti porodily.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936