2 Kroník 5

1

A tak bolo dokončené celé dielo, ktoré konal Šalamún pre dom Hospodinov. A Šalamún ta vniesol zasvätené veci Dávida, svojho otca, i striebro i zlato i všetky nádoby a dal to do pokladov domu Božieho.

2

Vtedy shromaždil Šalamún starších Izraelových i všetky hlavy pokolení, kniežatá otcov čeľadí synov Izraelových, do Jeruzalema, aby preniesli truhlu smluvy Hospodinovej hore z mesta Dávidovho, ktorým je Sion.

3

A tak shromaždili sa ku kráľovi všetci mužovia Izraelovi na slávnosť, ktorá sa slávi siedmeho mesiaca.

4

A keď prišli všetci starší Izraelovi, vzali Levitovia truhlu

5

a niesli ju hore i stán shromaždenia i všetko náradie svätyne, ktoré bolo v stáne; kňazi a Levitovia to preniesli hore.

6

A kráľ Šalamún i celá obec Izraelova, všetci, ktorí sa boli sišli spolu s ním pred truhlou, obetovali ovce a voly, ktoré neboly ani zapisované ani počítané pre veľké množstvo.

7

A kňazi vniesli truhlu smluvy Hospodinovej na jej miesto do svätyne domu, do svätyne svätých, pod krýdla cherubínov,

8

lebo cherubíni rozprestierali krýdla nad miestom truhly a tak prikrývali cherubíni truhlu i jej sochory shora.

9

A sochory vyčnievaly, takže bolo vidieť konce sochorov z truhly na predok svätyne svätých, ale von ich nebolo vidieť. A je tam až do tohoto dňa.

10

Nebolo v truhle ničoho krome dvoch dosiek, ktoré ta dal Mojžiš na Horebe, keď učinil Hospodin smluvu so synmi Izraelovými, vtedy, keď vyšli z Egypta.

11

A stalo sa, keď vyšli kňazi zo svätyne (lebo všetci kňazi, ktorí sa našli, boli sa posvätili, a nebolo treba dbať na oddelenia),

12

a Levitovia speváci, všetci, ktorí prináležali Azafovi, Hémanovi, Jedutúnovi a ich synom aj ich bratom súc oblečení v kmente a opatrení cymbalmi, harfami a citarami stáli na východnej strane oltára a s nimi sto dvadsiati kňazi, ktorí trúbili na trúby,

13

a tedy stalo sa, keď trúbili jako jeden muž, a speváci spievali, jako čo by spieval jeden hlas, chváliac a oslavujúc Hospodina, a keď pozdvihli hlas na trúby, na cymbaly a na iné nástroje k sprievodu spevu, a v tom, čo chválili Hospodina, že je dobrý, že jeho milosť trvá na veky, stalo sa, že bol dom plný oblaku, dom Hospodinov,

14

takže nemohli kňazi obstáť a svätoslúžiť pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Boží.