2 Kroník 3

1

A tak započal Šalamún staväť dom Hospodinov v Jeruzaleme na vrchu Moria, na ktorom sa bol ukázal Dávidovi, jeho otcovi, ktorý to dom pripravil na mieste Dávidovom, na humne Ornána Jebuzejského.

2

Započal staväť druhého mesiaca druhého dňa štvrtého roku svojho kraľovania.

3

A toto boly základy, ktoré položil Šalamún stavbe domu Božieho: dĺžka lakťov podľa drievnej miery bola šesťdesiat lakťov a šírka dvadsať lakťov.

4

A sieň, ktorá bola pred dĺžkou domu, bola pred šírkou domu dvadsať lakťov a výška sto dvadsať, a pokryl ju zvnútra čistým zlatom.

5

Väčší dom pokryl jedľovým drevom a pokryl ho dobrým zlatom a dal naň narobiť paliem a reťazí.

6

A pokryl dom drahým kamením na ozdobu. A čo do zlata, zlato bolo parvaimské.

7

A tedy pokryl dom, hrady, prahy, jeho steny i jeho dvere zlatom a na steny povyrezával cherubov.

8

A učinil dom svätyne svätých, ktorého dĺžka bola pred šírkou domu dvadsať lakťov a jeho šírka dvadsať lakťov, a pokryl ho dobrým zlatom, ktorého bolo šesťsto hrivien.

9

Váha klincov bola päťdesiat šeklov zlata, i vrchné siene pokryl zlatom.

10

A v dome svätyne svätých spravil dvoch cherubov sochárskou prácou, a pokryli ich zlatom.

11

A čo do krýdel cherubov, ich dĺžka bola dvadsať lakťov, jedno krýdlo na päť lakťov, dotýkajúce sa steny domu, a druhé krýdlo na päť lakťov, dotýkajúce sa krýdla druhého cheruba.

12

A tedy krýdlo jedného cheruba bolo na päť lakťov a dotýkalo sa steny domu, a druhé krýdlo na päť lakťov pojilo sa ku krýdlu druhého cheruba.

13

Krýdla týchto cherubov boly roztiahnuté na dvadsať lakťov, a oni, cherubi, stáli na svojich nohách a svoju tvár mali obrátenú do domu.

14

A spravil oponu z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca a z kmentu a spravil na nej cherubov.

15

A spravil pred domom dva stĺpy, vysoké tridsaťpäť lakťov, a hlavice, ktoré boly hore na nich, boly na päť lakťov.

16

A spravil aj reťazi jako v svätyni svätých a dal ich na náhlavok stĺpov a spravil sto granátových jabĺk a dal na reťazi.

17

A tak postavil stĺpy pred chrámom, jeden z pravej a druhý z ľavej strany a dal meno tomu, ktorý bol na pravej strane, Jachín a meno tomu na ľavej strane, Boaz.