2 Kroník 15

1

Vtedy prišiel Duch Boží na Azariáša, syna Odédovho,

2

a vyšiel proti Azovi a riekol mu: Počujte ma, Aza i celý Júda i Benjamin! Hospodin bol s vami, kým ste boli s ním a keď ho budete hľadať, dá sa vám najsť; ale ak ho opustíte, opustí vás.

3

A stávalo sa už Izraelovi po mnohé dni, že bol bez pravého Boha, bez kňaza-učiteľa a bez zákona.

4

A keď sa vo svojej úzkosti obrátil k Hospodinovi, Bohu Izraelovmu, a keď ho hľadali, dal sa im najsť.

5

Ale v takých časoch bez pravého Boha niet pokoja ani tomu, kto vychádza, ani tomu, kto vchádza, lebo veľký nepokoj, a mnoho ráz, vládne nad všetkými obyvateľmi zemí,

6

a sú drtení národ národom a mesto mestom, pretože Bôh ich desí všelijakými úzkosťami.

7

Preto tedy vy buďte silní, a nech nesklesnú vaše ruky zomdlejúc, lebo vaša práca má svoju mzdu.

8

A keď počul Aza tie slová a proroctvo proroka Odéda, posilnil sa a odpratal ošklivosti z celej zeme Júdovej a Benjaminovej ako i z miest, ktoré zaujal z pohoria Efraimovho, a obnovil oltár Hospodinov, ktorý bol pred dvoranou Hospodinovou.

9

Potom shromaždil celé pokolenie Júdovo i Benjaminovo i cudzincov, ktorí spolu bývali s nimi, z Efraima, z Manassesa a zo Simeona, lebo ich mnoho prebehlo k nemu z Izraela vidiac, že Hospodin, jeho Bôh, je s ním.

10

A shromaždili sa do Jeruzalema v treťom mesiaci pätnásteho roku kráľovstva Azovho.

11

A obetovali Hospodinovi toho dňa z koristi, ktorú dohnali, sedemsto volov a sedem tisíc oviec.

12

A vošli v smluvu, že budú hľadať Hospodina, Boha svojich otcov, celým svojím srdcom a celou svojou dušou.

13

A že každý, kto by nehľadal Hospodina, Boha Izraelovho, zomrie, či malý či veľký, či muž či žena.

14

A prisahali Hospodinovi veľkým hlasom a radostným krikom trúbiac na trúby a na poľnice.

15

A celý Júda sa radoval prísahe, lebo prisahali celým svojím srdcom a hľadali ho celou svojou chuťou, a dal sa im najsť. A Hospodin im dal odpočinutia zo všetkých strán.

16

I Maachu, matku kráľa Azu, odstránil, aby nebola kráľovnou, pretože bola spravila ohavu - modlu pre háj. Ale Aza vyťal jej ohavnú modlu a rozdrvil a spálil pri potoku Kidrone.

17

No, napriek tomu len neustúpily výšiny z Izraela, iba toľko, že srdce Azovo bolo celé s Hospodinom po všetky jeho dni.

18

A vniesol posvätené veci svojho otca i svoje vlastné posvätené veci do domu Božieho, striebro, zlato a nádoby.

19

A nebolo vojny až do tridsiateho a piateho roku kráľovstva Azovho.