2 Kroník 14

1

A tak ľahol Abiáš a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v meste Dávidovom. A kraľoval Aza, jeho syn, miesto neho. Za jeho dní mala zem pokoj desať rokov.

2

Aza robil to, čo bolo dobré a spravedlivé v očiach Hospodina, jeho Boha.

3

A odstránil oltáre cudzích bohov aj výšiny a roztrieskal modlárske stĺpy a posekal háje.

4

A rozkázal Júdovi, aby hľadali Hospodina, Boha svojich otcov, a aby robili to, čo káže zákon a prikázanie.

5

A odstránil výšiny a slnečné obrazy zo všetkých miest Júdových, a tak bolo kráľovstvo pred ním na pokoji.

6

A vystavil ohradené mestá v Judsku, lebo zem bola na pokoji, ani nebolo proti nemu vojny v tých rokoch, lebo Hospodin mu dal odpočinutia.

7

A riekol Júdovi, svojmu ľudu: Vystavme tie mestá a ohraďme ich múrami, opevnime vežami a opatrime bránami a závorami, kým ešte je zem pred nami v pokoji. Lebo sme hľadali Hospodina, svojho Boha, hľadali sme ho, a dal nám odpočinutia zo všetkých strán. A tak staväli, a darilo sa im.

8

A Aza mal vojsko takých, ktorí nosili veľký štít a ťažkú kopiju z pokolenia Júdovho tristo tisíc mužov, a z Benjamina takých, ktorí nosili malý štít a strieľali z luku, dvesto osemdesiat tisíc. To všetko boli udatní mužovia.

9

A vyšiel proti nim Ethiop Zerach s vojskom, ktorého bolo tisíc tisícov, a vozov mal tristo. Prišiel až k mestu Maréša.

10

A Aza vyšiel proti nemu, a zriadili sa do boja na doline Cefate pri Maréši.

11

Vtedy volal Aza k Hospodinovi, svojmu Bohu, a riekol: Hospodine, u teba nie je rozdielu, keď ty chceš pomôcť, či má niekto mnoho, alebo či nemá sily. Pomôž, nám, ó, Hospodine, náš Bože! Lebo na teba sa opierame a v tvojom mene sme prišli proti tomuto množstvu. Hospodine, ty si naším Bohom, nech nemá proti tebe moci mizerný človek!

12

A Hospodin porazil Ethiopov pred Azom a pred Júdom, takže utekali Ethiopi.

13

A Aza ich prenasledoval i ľud, ktorý bol s ním, až po Gerár. A padlo toľko Ethiopov, že sa nemohli zotaviť, pretože boli skrúšení pred Hospodinom a pred jeho vojskom. A odniesli koristi veľmi mnoho.

14

A zbili všetky mestá v okolí Gerára, lebo strach Hospodinov prišiel na nich, a vyplienili všetky tie mestá, pretože bolo v nich mnoho plenu.

15

A zbili aj stány pastierov dobytka a zajmúc množstvo oviec a veľblúdov navrátili sa do Jeruzalema.