2 Kroník 13

1

Osemnásteho roku kráľa Jeroboáma kraľoval Abiáš nad Júdom.

2

Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Michaja, dcéra Uriélova z Gibee. A bola vojna medzi Abiášom a medzi Jeroboámom.

3

A Abiáš nadviazal vojnu s vojskom udatných bojovníkov, so štyristo tisíc vybranými mužmi. A Jeroboám sa prihotovil s ním do boja s osemsto tisíc vybranými mužmi udatnými.

4

A Abiáš sa postavil od hora vrchu Cemaraima, ktorý je v pohorí Efraimovom, a riekol: Počujte ma, Jeroboáme a celý Izrael!

5

Či vy nemáte vedieť, že Hospodin, Bôh Izraelov, dal kráľovstvo nad Izraelom Dávidovi na veky, jemu a jeho synom smluvou soli?

6

Ale povstal Jeroboám, syn Nebátov, služobník Šalamúna, syna Dávidovho, a sprotivil sa svojmu pánovi!

7

A sobrali sa spolu s ním bohaprázdni mužovia zaháľčiví, synovia beliála, a zmocnili sa proti Rechabeámovi, synovi Šalamúnovmu, kým Rechabeám bol dieťa a nežného srdca a neukázal sa pred nimi silným.

8

A tak teraz vy hovoríte vo svojom srdci, že sa ukážete silnými voči kráľovstvu Hospodinovmu, ktoré je v ruke synov Dávidových, a je vás veliké množstvo a máte so sebou zlaté teľce, ktoré vám spravil Jeroboám, za bohov!

9

Či ste azda nezahnali kňazov Hospodinových, synov Áronových, a Levitov? A narobili ste si kňazov ako národy iných zemí; ktokoľvek prijde, aby naplnil svoju ruku juncom alebo siedmimi baranmi, nuž stane sa kňazom tomu, čo nie je Bohom.

10

Ale naším Bohom je Hospodin, a neopustili sme ho, a kňazmi, ktorí svätoslúžia Hospodinovi, sú synovia Áronovi, a Levitovia sú pri svojej práci

11

a kadiac pália Hospodinovi zápalné obeti každého rána a každého večera a kadivo z voňavých vecí, aj predloženie chleba je na čistom stole, i zlatý svietnik máme i jeho lampy, aby ich zapaľovali každého večera. Lebo my ostríhame nariadenia Hospodina, svojho Boha; ale vy ste ho opustili.

12

A hľa, preto je s nami na čele Bôh ako vodca, a sú s nami jeho kňazi a trúby radostného pretrubovania, aby mocne trúbily proti vám, synovia Izraelovi! Nebojujte s Hospodinom, Bohom svojich otcov, lebo sa vám nepovodí šťastne!

13

Medzitým poslal Jeroboám úkladníkov naokolo, aby im prišli od chrbta. A tak boli pred Júdom, a úklad im bol od chrbta.

14

A keď sa obrátili mužovia Júdovi, uvideli, že hľa, nastáva im boj zpredu aj zozadu. Vtedy kričali k Hospodinovi, a kňazi trúbili na trúby.

15

A mužovia Júdovi kričali, nadšení na boj. A stalo sa v tom, keď kričali mužovia Júdovi na boj, že Bôh porazil Jeroboáma i celého Izraela pred Abiášom a pred Júdom.

16

A synovia Izraelovi utekali pred Júdom, a Bôh ich dal do ich ruky.

17

A tak ich porazili, Abiáš a jeho ľud, veľkou porážkou, takže padlo zabitých z Izraela päťsto tisíc vybraných mužov.

18

A tak boli zohnutí synovia Izraelovi toho času. A zmocnili sa synovia Júdovi, lebo sa opreli na Hospodina, Boha svojich otcov.

19

A tedy honil Abiáš utekajúceho Jeroboáma a vzal mu mestá, Bét-el a jeho dediny, Ješanu a jej dediny a Efron a jeho dediny.

20

Ani sa viacej nezmohol Jeroboám za dní Abiášových. Potom ho ranil Hospodin, aj zomrel.

21

A Abiáš sa zmocnil a vzal si štrnásť žien a splodil dvadsaťdva synov a šestnásť dcér.

22

A ostatné deje Abiášove, jeho cesty a jeho slová, sú napísané vo výklade proroka Iddu.