Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

2 Kroník 12

1

A stalo sa, keď už stálo pevne kráľovstvo Rechabeámovo a keď už cítil svoju silu, že opustil zákon Hospodinov a celý Izrael s ním.

2

A stalo sa v piatom roku kráľa Rechabeáma, že prišiel hore Šišak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu, lebo sa boli prehrešili proti Hospodinovi dopustiac sa nevernosti,

3

s tisíc a dvesto vozmi a so šesťdesiat tisíc jazdcami, a nebolo počtu ľudu, ktorý prišiel s ním z Egypta, Lýbovia, Sukkovia a Ethiopi.

4

A zaujal ohradené mestá, ktoré patrily Judsku, a prišiel až k Jeruzalemu.

5

Vtedy prišiel prorok Šemaiáš k Rechabeámovi a k judským kniežatám, ktorí sa boli shromaždili do Jeruzalema pred Šišakom, a riekol im: Takto hovorí Hospodin: Vy ste mňa opustili, a preto som i ja vás opustil a vydal do ruky Šišaka.

6

Vtedy sa pokorili izraelské kniežatá i kráľ a riekli: Hospodin je spravedlivý.

7

A keď videl Hospodin, že sa pokorili, stalo sa slovo Hospodinovo k Šemaiášovi povediac: Pokorili sa, nezahladím ich, ale im dám, aby o málo času unikli, a nevylejem svojho hnevu na Jeruzalem skrze Šišaka.

8

Avšak istotne mu budú za sluhov, aby poznali moju službu a službu kráľovstiev zemí.

9

A tedy vyšiel Šišak, egyptský kráľ, hore proti Jeruzalemu a pobral poklady domu Hospodinovho i poklady domu kráľovho. Všetko pobral a vzal i malé štíty zlaté, ktorých bol narobil Šalamún.

10

A kráľ Rechabeám narobil malých štítov medených miesto nich a oddal ich do ruky veliteľom behúňov kráľovskej stráže, ktorí strážili vchod do domu kráľovho.

11

A bývalo, že kedykoľvek išiel kráľ do domu Hospodinovho, prišli behúni a nosili ich a zase ich odnášali zpät do strážnice behúňov.

12

Ale keď sa pokoril, odvrátil sa od neho hnev Hospodinov, a nechcel ho celkom zahladiť. A boly aj v Júdovi dobré veci.-

13

A tedy sa zmocnil kráľ Rechabeám v Jeruzaleme a kraľoval, lebo Rechabeám mal štyridsaťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval sedemnásť rokov v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vyvolil Hospodin zo všetkých pokolení Izraelových nato, aby tam položil svoje meno. A meno jeho matky bolo Naama Ammonská.

14

Robil to, čo je zlé, lebo neustavil svojho srdca hľadať Hospodina.

15

A deje Rechabeámove, prvé i posledné, či nie sú napísané v dejinách proroka Šemaiáša a vidiaceho Iddu, kde sa vypočitujú rody? A vojny boly medzi Rechabeámom a Jeroboámom po všetky dni.

16

A tak ľahol Rechabeám a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v meste Dávidovom. A kraľoval Abiáš, jeho syn, miesto neho.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936