2 Kroník 11

1

A keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, shromaždil dom Júdov a Benjaminov, sto osemdesiat tisíc vybraných bojovníkov, aby bojovali proti Izraelovi a tak prinavrátili kráľovstvo Rechabeámovi.

2

Ale stalo sa slovo Hospodinovo k Šemaiášovi, mužovi Božiemu, povediac:

3

Povedz Rechabeámovi, synovi Šalamúnovmu, judskému kráľovi, i celému Izraelovi, ktorý je v Judsku i v Benjaminovi, a riekni:

4

Takto hovorí Hospodin: Nechoďte hore ani nebojujte proti svojim bratom! Navráťte sa každý do svojho domu, lebo odo mňa sa stala tá vec. A poslúchli slová Hospodinove a vrátili sa a neišli proti Jeroboámovi.

5

A Rechabeám býval v Jeruzaleme a vystavil mestá na ohradené mestá v Judsku.

6

A vystavil Betlehem, Étam a Tekou,

7

Bét-cúr, Socho a Adullam,

8

Gát, Maréšu a Zíf,

9

Adoraim, Lachiš a Azéku,

10

Careu, Ajalon a Hebron, ktoré boly v Judsku a v Benjaminovi, ohradené mestá.

11

A keď opevnil ohradené mestá, dal do nich vojvodov a zásoby potravín a oleja i vína

12

a do jedného každého mesta veľké štíty a kopije a náramne ich opevnil a mal Júdu a Benjamina.

13

A kňazi a Levitovia, ktorí boli v celom Izraelovi, postavili sa k nemu zo všetkých svojich krajov.

14

Lebo Levitovia opustili svoje predmestia i svoje državie a odišli do Judska a do Jeruzalema, preto že ich zavrhol Jeroboám i jeho synovia, aby nekonali kňazskej služby Hospodinovi.

15

A postavil si zvláštnych kňazov pre výšiny, pre démonov a pre teľatá, ktoré spravil.

16

A za nimi zo všetkých pokolení Izraelových tí, ktorí oddali svoje srdce hľadať Hospodina, Boha Izraelovho, prišli do Jeruzalema obetovať Hospodinovi, Bohu svojich otcov.

17

A tak upevnili kráľovstvo Júdovo a posilňovali Rechabeáma, syna Šalamúnovho, tri roky; lebo chodili po ceste Dávidovej a Šalamúnovej tri roky.

18

A Rechabeám si vzal ženu, Machalať, dcéru Jerimóta, syna Dávidovho, a Abichaiľ, dcéru Eliába, syna Izaiho,

19

ktorá mu porodila synov, Jehuša, Šemariáša a Zahama.

20

A po nej si vzal Maachu, dcéru Absalomovu, ktorá mu porodila Abiáša, Attaiho, Zízu a Šelomita.

21

A Rechabeám miloval Maachu, dcéru Absalomovu, nado všetky svoje ženy a svoje ženiny, lebo si bol vzal osemnásť žien a šesťdesiat ženín a splodil dvadsaťosem synov a šesťdesiat dcér.

22

A Rechabeám postavil Abiáša, syna Maachy, za hlavu, za vojvodu medzi jeho bratmi, lebo ho mienil učiniť kráľom.

23

A počínal si rozumne a rozsadil zo všetkých svojich synov do všetkých zemí Júdu a Benjamina, do všetkých ohradených miest, a dal im množstvo poživy a napýtal im hromadu žien.