1 Kroník 9

1

A tak bol popísaný celý Izrael podľa rodu, a hľa, boli zapísaní do knihy kráľov Izraelových. A Júda bol prestehovaný do Babylona pre svoje prestúpenie.

2

A tí prví obyvatelia, ktorí bývali vo svojom državí, vo svojich mestách, to bol Izrael, kňazi, Levitovia a Netinejci.

3

A v Jeruzaleme bývali jedni zo synov Júdových, druhí zo synov Benjaminových a niektorí zo synov Efraimových a Manassesových.

4

Utai, syn Ammihúdov, syna Omriho, syna Imriho, syna Bániho, zo synov Fáresa, syna Júdovho.

5

A zo Šílonovcov: prvorodený Asaiáš a jeho synovia.

6

A zo synov Zérachových: Jehuel a ich bratia, počtom šesťsto deväťdesiat.

7

A zo synov Benjaminových: Sallu, syn Mešullamov, syna Hodaviášovho, syna Hassenuovho.

8

A Jibneiáš, syn Jerochámov. A Éla, syn Uziho, syna Michriho. A Mešullam, syn Šefatiášov, syn Rehuelov, syn Jibniášov,

9

a ich bratia po svojich rodoch, počtom deväťsto päťdesiatšesť. Všetci tí mužovia boli hlavami otcov, domu svojich otcov.

10

A z kňazov: Jedaiáš, Jehojarib a Jachin

11

a Azariáš, syn Hilkiášov, syn Mešullamov, syn Cádokov, syn Merajótov, syn Achitúbov, vojvoda domu Božieho.

12

A Adaiáš, syn Jerochámov, syn Pašchúrov, syn Malkiášov; a Masai, syn Adielov, syn Jachzerov, syn Mešullamov, syn Mešillemítov, syn Immérov.

13

A ich bratia, hlavy domu svojich otcov, počtom tisíc sedemsto šesťdesiat, udatní to mužovia, čo do práce, týkajúcej sa služby domu Božieho.

14

A z Levitov: Šemaiáš, syn Chašúbov, syn Azrikámov, syn Chašabiášov, zo synov Meráriho.

15

A Bakbakar, Cheres a Galál, a Mataniáš, syn Míchov, syn Zichriho, syn Azafov.

16

A Obadiáš, syn Šemaiášov, syn Galálov, syn Jedutúnov, a Berechiáš, syn Azu, syn Elkánov, ktorý býval v dedinách Netofatovcov.

17

A vrátni: Šallúm, Akkúb, Talmon a Achimán a ich bratia, z ktorých bol Šallúm hlavou,

18

a ktorý až doteraz koná službu v bráne kráľovej na východ. To boli vrátni podľa táborov synov Léviho.

19

A Šallúm, syn Kóreho, syn Ebjasafov, syn Kórachov, a jeho bratia podľa domu jeho otca, Kórachovci, nad prácou služby, strážcovia prahov stánu, a ich otcovia nad táborom Hospodinovým, ktorí strážili vchod.

20

A Pinchas, syn Eleazárov, bol predtým vojvodom nad nimi, a Hospodin bol s ním.

21

A Zachariáš, syn Mešelemiášov, vrátny pri dveriach stánu shromaždenia.

22

Tí všetci boli vybraní za vrátnych na prahoch, počtom dvesto dvanásť. Tí boli popísaní čo do svojho rodu vo svojich dedinách; tých ta postavil Dávid a Samuel, vidiaci, pre ich vernosť.

23

A tak boli oni aj ich synovia nad bránami domu Hospodinovho, domu stánu, podľa stráží.

24

Vo štyri strany boli vrátnymi, na východ, na západ, na sever a na juh.

25

A ich bratia, ktorí bývali po svojich dedinách, boli povinní príjsť na sedem dní, z času na čas, s nimi,

26

pretože boli pod správou tých štyroch predných vrátnych, oni Levitovia, a boli nad komorami a nad pokladmi domu Božieho.

27

Vôkol domu Božieho aj nocúvali, lebo na nich bola sverená stráž, a oni boli nad kľúčom a otvárali každé ráno.

28

A niektorí z nich boli nad náradím služby, lebo podľa počtu, odčítané ich vnášali a podľa počtu ich vynášali.

29

Niektorí z nich boli pridelení, aby boli nad nádobami, a to nad všetkými nádobami svätyne, a nad bielou múkou jemnou, nad vínom, nad olejom, nad kadivom a nad voňavými vecmi.

30

Potom iní zo synov kňazov pripravovali masť z tých voňavých vecí.

31

A Mattitiáš z Levitov, ktorý bol prvorodeným Šallúma Kórachitu, bol v úrade nad prípravou toho, čo sa pieklo na panve.

32

A niektorí zo synov Kehátovcov, z ich bratov, boli nad chlebom predloženia, aby ho pripravovali zo soboty na sobotu.

33

To boli speváci, hlavy otcov Levitov, v komorách, prostí inej povinnosti, pretože vo dne i v noci bolo na nich konať prácu.

34

To boly hlavy otcov Levitov po svojich rodoch, hlavy, tí bývali v Jeruzaleme.

35

A v Gibeone bývali: otec Gibeona, Jehiel, a meno jeho ženy bolo Maacha;

36

a jeho prvorodený syn Abdon a Cúr, Kíš, Bál, Nér a Nádab

37

a Gedór, Achio, Zachariáš a Miklót.

38

A Miklót splodil Šimeama. A tí tiež bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme so svojimi bratmi.

39

A Nér splodil Kíša, a Kíš splodil Saula, a Saul splodil Jonatána, Malkíšuu, Abinadába a Ešbála.

40

A syn Jonatánov bol Meribbál, a Meribbál splodil Míchu.

41

A synovia Míchovi boli: Piton, Melech, Tachrea a Achaz.

42

A Achaz splodil Jaru, a Jara splodil Alemeta, Azmáveta a Zimriho. A Zimri splodil Mócu.

43

A Móca splodil Binu. Refaiáš, jeho syn; Elasa, jeho syn; Acel, jeho syn.

44

A Acel mal šiestich synov, ktorých mená sú toto: Azrikám, Bochru, Izmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To boli synovia Acelovi.