Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

1 Kroník 8

1

A Benjamin splodil Belu, svojho prvorodeného, Ašbela druhého, Acheracha tretieho,

2

Nóchu štvrtého a Rafu piateho.

3

A Bela mal synov: Addara, Géru, Abihúda,

4

Abíšuu, Námana, Achoacha,

5

Géru, Šéfufána a Chúrama.

6

Toto boli synovia Achúdovi, tí boli hlavami otcov bývajúcich v Gebe, ktorých prestehovali do Manachata,

7

totiž Náman, Achiáš a Géra; ten ich prestehoval. A splodil Uzu a Achíchuda.

8

A Šacharaim splodil v moábskom kraji synov, keď ich prepustil; Chuším a Bára, jeho ženy.

9

A splodil z Chodeši, svojej ženy, Jobába, Cibiáša, Méšu, Malkáma,

10

Jehúca, Sachiáša a Mirmu. To boli jeho synovia, hlavy otcov.

11

A z Chušími splodil Abitúba a Elpála.

12

A synovia Elpálovi: Héber, Mišam a Šemer. On vystavil Ono a Lod a jeho dediny.

13

A Beria a Šema. To boly hlavy otcov bývajúcich v Ajalone. Tí obrátili na útek obyvateľov Gátu.

14

A Achio, Šašak a Jeremót,

15

Zebadiáš, Arád a Áder,

16

Michael, Jišpa a Jocha, synovia Beriovi.

17

A Zebadiáš, Meššullam, Chiski, Cheber,

18

Jišmere, Jizliáš a Jobáb, synovia Elpálovi.

19

A Jakim, Zichri, Zabdi,

20

Elienai, Ciltai, Eliel,

21

Adaiáš, Beraiáš a Šimrát, synovia Šimeiho.

22

A Jišpán, Héber, Eliel,

23

Abdon, Zichri, Chanaan,

24

Chananiáš, Élam, Anatotiáš,

25

Jifdiáš a Penuel, synovia Šašakovi.

26

A Šamšerai, Šechariáš, Ataliáš,

27

Jarešiáš, Eliáš a Zichri, synovia Jerochámovi.

28

To boli hlavy otcov po svojich rodoch, hlavy, tí bývali v Jeruzaleme.

29

A v Gibeone bývali: otec Gibeona, a meno jeho ženy bolo Maacha;

30

a jeho prvorodený syn Abdon a Cúr, Kíš, Bál, Nádab,

31

Gedor, Achio a Zecher.

32

A Miklót splodil Šimeu. A tí tiež bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme so svojimi bratmi.

33

A Nér splodil Kíša, a Kíš splodil Saula, a Saul splodil Jonatána, Malkíšuu, Abinadába a Ešbála.

34

A syn Jonatánov Meribbál, a Meribbál splodil Míchu.

35

A synovia Míchovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz.

36

A Achaz splodil Jehoadu, a Jehoada splodil Alemeta, Azmáveta a Zimriho. A Zimri splodil Mócu.

37

A Móca splodil Binu, Rafa, jeho syn; Elasa, jeho syn; Acel, jeho syn.

38

A Acel mal šiestich synov, ktorých mená boly toto: Azríkam, Bochru, Izmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. Tí všetci boli synmi Acelovými.

39

A synovia Éšeka, jeho brata: Úlam, jeho prvorodený, Jehuš druhý a Elifelet tretí.

40

A synovia Úlamovi boli udatní mužovia, umní strelci z luku, ktorí mali mnoho synov a vnukov, sto päťdesiat. Tí všetci boli zo synov Benjaminových.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936