1 Kroník 5

1

A synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho, lebo on bol prvorodeným. Ale keď poškvrnil ložu svojho otca, jeho prvorodenstvo bolo dané synom Jozefa, syna Izraelovho, a prvenstvo rodu nemalo sa počítať podľa prvorodenstva.

2

A pretože Júda bol najmocnejší medzi svojimi bratmi, za vojvodu bol vzatý z neho; ale prvorodenstvo sa dostalo Jozefovi.

3

Synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho: Enoch, Pallu, Ezron a Karmi.

4

Synovia Joelovi: Šemaiáš, jeho syn; Góg, jeho syn; Šimei, jeho syn;

5

Mícha, jeho syn; Reaiáš, jeho syn; Bál, jeho syn;

6

Béra, jeho syn, ktorého zaviedol Tilgat-pilnezer, assýrsky kráľ do zajatia. Ten bol kniežaťom Rúbenovcov.

7

A jeho bratia, každý podľa svojich čeľadí, keď boli popísaní po svojich rodoch: hlavou bol Jehiel a Zachariáš.

8

A Bela, syn Azaza, syna Šemu, syna Joelovho. Ten býval v Aroere až po Nébo a po Bálmeon.

9

A na východ býval až potiaľ, ako sa ide na púšť od rieky Eufrata, lebo ich stáda sa boli rozmnožili v zemi Gileáda.

10

A vo dňoch Saulových robili vojnu s Hagaranmi, ktorí padli do ich ruky, a tak bývali v ich stánoch na celej tvári zeme východne od Gileáda.

11

A synovia Gádovi bývali naproti nim v zemi Bázana až po Salchu.

12

Joel bol hlavou a Šafan bol druhý, a Jaanai a Šafat v Bázane.

13

A ich bratia podľa domu svojich otcov: Michael, Mešullam, Šeba, Jorai, Jaakán, Zia a Héber, siedmi.

14

Toto boli synovia Abichailovi, syna Chúriho, syna Jaroacha, syna Gileáda, syna Michaela, syna Ješíšaiho, syna Jachda, syna Búzovho;

15

Achi, syn Abdielov, syna Gúniho, hlava domu ich otcov.

16

A bývali v Gileáde, v Bázane a v jeho mestách a vo všetkých predmestiach Sárona, na ich výbežkoch.

17

Tí všetci boli popísaní po svojich rodoch vo dňoch Jotáma, judského kráľa, a vo dňoch Jeroboáma, Izraelského kráľa.

18

Synov Rúbenových a Gádovcov a polovica pokolenia Manassesovho, silných mužov, mužov, ktorí nosili štít a meč a naťahovali lučište a boli vycvičení v boji, bolo štyridsaťštyri tisíc a sedemsto šesťdesiat ktorí vychádzali von do boja.

19

A robili vojnu s Hagaranmi, i s Jetúrom, Nafíšom a s Nodábom.

20

A bolo im pomožené proti nim, a Hagarania bolo daní do ich ruky jako i všetci, ktorí boli s nimi, lebo volali k Bohu v boji, a dal sa im uprosiť, lebo sa nadejali na neho.

21

A zajali ich stáda, ich veľblúdov, päťdesiat tisíc a oviec dvesto päťdesiat tisíc, oslov dva tisíce a ľudských duší sto tisíc.

22

Lebo pobitých padlo mnoho, pretože vojna bola od Boha. A tak bývali miesto nich až do prestehovania.

23

A synovia polovice pokolenia Manassesovho bývali v zemi od Bázana až po Bálhermon a po Senír a po vrch Hermon; tých bolo mnoho.

24

Toto boli hlavy domu ich otcov, a to: Éfer, Jiši, Eliel, Azriel, Jirmiáš, Hodaviáš a Jachdiel, chrabrí mužovia silní, slovutní mužovia, hlavy domu svojich otcov.

25

Ale keď sa prehrešili proti Bohu svojich otcov a smilnili idúc za bohmi národov tej zeme, ktoré zahladil Bôh zpred ich tvári,

26

vzbudil Bôh Izraelov ducha Púla, assýrskeho kráľa, a ducha Tilgat-pilnezera, assýrskeho kráľa, a prestehoval ich odvedúc do zajatia, Rúbenovcov, Gádovcov a polovicu pokolenia Manasessovho a doviedol ich do Chelachu do Chábora a do Háry a k rieke Gózanu, kde sú až do tohoto dňa.