1 Kroník 4

1

Synovia Júdovi: Fáres, Ezrom, Karmi, Húr a Šóbal.

2

A Reaiáš, syn Šóbalov, splodil Jachata, a Jachat splodil Achúmaiho a Lahada. To sú čeľade Cáreatovcov.

3

A títo boli otca Étama: Jizreel, Jišma a Jidbáš, a meno ich sestry bolo Haclelponia.

4

A Penuel, otec Gedorov, a Ézer, otec Chúšov. To boli synovia Húrovi, prvorodeného Efraty, otca obyvateľov Betlehema.

5

A Ašchúr, otec Tekoy, mal dve ženy, Chelu a Naaru.

6

A Naara mu porodila Achuzzáma, Chéfera, Témniho a Haachaštariho. To boli synovia Naarini.

7

A synovia Chelini: Ceret, Jecochar a Etnán.

8

A Kóc splodil Anúba a Hacobéba, a čeľade Acharchéla, syna Harúmovho.

9

A Jabec bol slávnejší od svojich bratov. A jeho matka nazvala jeho meno Jabec, Bolestný, povediac: Lebo som porodila v bolesti.

10

A Jabec volal na Boha Izraelovho a povedal: Akže ma naozaj požehnáš a rozšíriš môj chotár, a jestli bude tvoja ruka so mnou, a učiníš spasenie zo zlého, tak, aby som nemal bolesti, - A Bôh dal, aby prišlo to, čo žiadal.

11

A Kelúb, brat Šúchu splodil Mechíra, ktorý bol otcom Eštona.

12

A Ešton splodil Bét-rafu, Pásecha a Techinnu, otca Ir-nacháša. To boli mužovia Réchu.

13

A synovia Kenazovi: Otniel a Seraiáš. A synovia Otnielovi: Chatat.

14

A Meonotai splodil Ofru. A Seraiáš splodil Joába, otca obyvateľov Doliny remeselníkov, lebo boli remeselníkmi.

15

A synovia Kálefa, syna Jefunneho: Iru, Éla a Naam, a synovia Elu, a to Kenaz.

16

Synovia Jehallelélovi: Zíf, Zífa, Tiriáš a Asarél.

17

Synovia Ezru: Jeter, Mered, Éfer a Jalon. - A porodila Mirjama, Šammaiho a Jišbacha, otca Eštemoy.

18

A jeho žena, Židovka, porodila Jereda, otca Gedora, a Chebera, otca Socha, a Jekutiela, otca Zánoacha. To boli synovia Bitie, dcéry faraonovej, ktorú si vzal Mered.

19

A synovia ženy Hodiášovej, sestry Nachama: otec Keily Garmitský a Eštemoa Maachitský.

20

Synovia Šímonovi: Ammon, Rinna, Ben-chanan a Tilon. A synovia Jišiho: Zochet a Benzochet.

21

Synovia Šelu, syna Júdovho: Hér, otec Lechov, a Lada, otec Márešov, a čeľade domu tých, ktorí robili práce z kmentu, z domu Ašbeovho.

22

A Jokím a mužovia Kozebu, Joaš a Saraf, ktorí panovali nad Moábom, a Jašubi Láchem. A tie veci sú starodávne.

23

To boli tí hrnčiari a tí, ktorí bývali v Netaim-e a v Gedére; s kráľom, pri jeho práci bývali tam.

24

Synovia Simeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach, Saul;

25

Šallúm, jeho syn; Mibsám, jeho syn; Mišma, jeho syn.

26

Synovia Mišmu: Hammuel, jeho syn; Zakkúr, jeho syn; Šimei, jeho syn.

27

A Šimei mal šestnásť synov a šesť dcér. Ale jeho bratia nemali mnoho synov, a tak čo do celej ich čeľade nerozmnožili sa na toľko jako synovia Júdovi.

28

A bývali v Bér-šebe, v Molade a v Chacaršuale,

29

v Bilhe, v Eceme a v Tolade,

30

v Betuele, v Chorme a v Ciklagu,

31

v Bét-markabote, v Chacarsúsime, v Bét-birime a v Šaaraime. To boli ich mestá, až dokiaľ nekraľoval Dávid.

32

A ich osady boly: Étam, Ain, Rimmon, Tochen a Ašan, päť miest.

33

A všetky ich osady, ktoré boli okolo tých miest až po Bál, to boli ich bydliská, a mali svoj vlastný súpis rodový.

34

A Mešobab, Jamlech a Joša, syn Amaciášov.

35

A Joel a Jehu, syn Joši-biášov, syn Seraiášov, syn Asielov;

36

Eljoenai, Jakoba, Ješochaiáš, Asaiáš, Adíel, Jesimiel a Benaiáš;

37

Ziza, syn Šifiho, syn Allona, syn Jedaiáša, syn Šimriho, syn Šemaiáša.

38

To sú tí, ktorí idú medzi mená, kniežatá vo svojich čeľadiach, a čo do domu svojich otcov veľmi sa rozmnožili.

39

A odišli na západ od Gedora, až na východ tej doliny, hľadať pašu pre svoje stádo.

40

A našli pašu, tučnú a dobrú, a zem bola priestranná, pokojná a ubezpečená, lebo z Cháma pochádzali tí, ktorí tam bývali predtým.

41

A tak prišli títo, tu zapísaní podľa mena, za dní Ezechiáša, judského kráľa, a zbili ich stány a ich obydlia, ktoré sa tam našli, a zarečúc ich na záhubu docela ich zahubili, a je tak až do tohoto dňa, a bývali miesto nich, lebo tam bola paša pre ich stádo.

42

A z nich, zo synov Simeonových, odišlo na vrch Seir päťsto mužov, a Pelatiáš, Neariáš, Refaiáš a Uziel, synovia Jišiho, boli na ich čele.

43

A pobili ostatok uniklých z Amaleka a bývali tam a bývajú až do tohoto dňa.