1 Kroník 3

1

Toto boli synovia Dávidovi, ktorí sa mu narodili v Hebrone: prvorodený Amnon od Achinoami Jizreelskej, druhý Daniel od Abigaili Karmelskej,

2

tretí Absolom, syn Maachy, dcéry Talmaiho, kráľa Gešúra; štvrtý Adoniáš, syn Chaggiti,

3

piaty Šefatiáš od Abitáli, šiesty Jitrám od Egly, jeho ženy.

4

Šiesti sa mu narodili v Hebrone. A kraľoval tam sedem rokov a šesť mesiacov a tridsaťtri rokov kraľoval v Jeruzaleme.

5

A títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šima, Šobáb, Nátan a Šalamún, štyria, od Bat-šuy, dcéry Ammielovej.

6

A Jibchár, Elišama a Elipelet,

7

Noga, Nefeg, a Jafia,

8

Elišama, Elijada a Elipelet, deviati.

9

To všetko boli synovia Dávidovi krome synov ženín, a Támar, ich sestra.

10

A syn Šalamúnov Rechabeám; Abiáš, jeho syn; Aza, jeho syn; Jozafat, jeho syn;

11

Jorám, jeho syn; Achaziáš, jeho syn; Joas, jeho syn;

12

Amaciáš, jeho syn; Azariáš, jeho syn; Jotám, jeho syn;

13

Achaz, jeho syn; Ezechiáš, jeho syn; Manasses, jeho syn;

14

Amon jeho syn; Joziáš, jeho syn.

15

A synovia Joziášovi: prvorodený Jochanan, druhý Jehojakim, tretí Cedekiáš, štvrtý Šallúm.

16

Synovia Jehojakimovi: Jechoniáš, jeho syn; Cedekiáš, jeho syn.

17

A synovia Jechoniáša, väzňa, Šealtiel, jeho syn,

18

a Malkirám, Pedaiáš, Šenacar, Jekamiáš, Hošama a Nedabiáš.

19

A synovia Pedaiášovi: Zorobábel a Šimi. A syn Zorobábelov: Mešullam, Chanaiáš a Šelomiť, ich sestra.

20

A Chašúba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Júšabchesed, piati.

21

Synovia Chananiášovi: Pelatiáš a Izaiáš. Synovia Refaiášovi, synovia Arnánovi, synovia Obadiášovi, synovia Šechaniášovi.

22

Synovia Šechaniášovi: Šemaiáš. (A synovia Šemaiášovi:) Chattúš, Jigál, Báriach, Neariáš a Šafat, šiesti.

23

A syn Neariášov: Eljoenai, Ezechiáš a Azríkam, traja.

24

A synovia Eljoenaiho: Hodaviáš, Eljašib, Pelaiáš, Akkúb, Jochanan, Dealiáš a Anáni, siedmi.