1 Kroník 25

1

Krome toho oddelil Dávid a velitelia vojska pre službu synov Azafových, Hémanových a Jedutúnových, ktorí by prorokovali pri citarách, pri harfách a pri cymbaloch. A ich počet, počet mužov práce, podľa ich služby, bol nasledujúci:

2

Zo synov Azafových: Zakkúr, Jozef, Netaniáš a Ašaréla, synovia Azafovi, pod správou Azafa, prorokujúceho na rozkaz kráľov.

3

Čo do Jedutúna. Synovia Jedutúnovi: Gedaliáš, Ceri, Izaiáš, Chašabiáš, Mattitiáš a Šimei, šiesti, pod správou svojho otca Jedutúna, ktorý prorokoval pri citare spolu s oslavovaním a chválením Hospodina.

4

Čo do Hémana. Synovia Hémanovi: Bukkiáš, Mattaniáš, Uziel, Šebuel, Jerimót, Chananiáš, Chanáni, Eliata, Giddalti, Romamtiézer, Jošbekáša, Malloti, Hotír a Machaziót.

5

Tí všetci boli synmi Hémana, vidiaceho kráľovho v slovách a veciach Božích, a boli nato, aby vyvyšovali roh spasenia. A Bôh dal Hémanovi štrnásť synov a tri dcéry.

6

Tí všetci boli pod správou svojho otca, postavení k spevu v dome Hospodinovom s cymbalmi, s harfami a s citarami, ustanovený k službe v dome Božom podľa rozkazu kráľovho, Azaf, Jedutún a Héman.

7

A ich počet bol spolu s ich bratmi, vycvičenými v speve Hospodinovom, všetko majstri, počtom dvesto osemdesiatosem.

8

A tak hádzali losy o poradie svojej služby spolu, jako malý, tak veľký, majster s učňom.

9

A prvý los vyšiel Azafovi, a to Jozefovi, druhý Gedaliášovi, jemu, jeho bratom a jeho synom, spolu dvanástim;

10

tretí Zakkúrovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

11

štvrtý Jicrimu, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

12

piaty Netaniášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

13

šiesty Bukkiášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

14

siedmy Ješarélovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

15

ôsmy Izaiášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

16

deviaty Mattaniášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

17

desiaty Šimeimu, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

18

jedenásty Azarelovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

19

dvanásty Chašabiášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

20

trinásty Šubaelovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

21

štrnásty Mattitiášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

22

pätnásty Jeremótovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

23

šestnásty Chananiášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

24

sedemnásty Jošbekášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

25

osemnásty Chanánimu, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

26

devätnásty Mallotimu, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

27

dvadsiaty Ellijatovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

28

dvadsiaty prvý Hotírovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

29

dvadsiaty druhý Giddaltimu, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

30

dvadsiaty tretí Machaziótovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim;

31

dvadsiaty štvrtý Romamtiézerovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim.