1 Kroník 22

1

A Dávid riekol: Toto je ten pravý dom Hospodina Boha a toto oltár na zápal pre Izraela.

2

Potom kázal Dávid, aby shromaždili cudzozemcov, ktorí boli v zemi Izraelovej. A postavil z nich, ktorí boli súci, za kameniarov, aby natesali tesaných kameňov staväť dom Boží.

3

I množstvo železa na klince, na dvere brán a na spojky pripravil Dávid i medi také množstvo, že mu nebolo váhy,

4

i cedrového dreva bez počtu, lebo Sidonci a Týrania dopravovali Dávidovi cedrové drevo vo množstve.

5

A Dávid riekol: Šalamún, môj syn, je ešte chlapec a útly, a dom, ktorý sa má staväť Hospodinovi, má byť veľký, nádherný a chýrny a na ozdobu všetkým zemiam, preto teda nech mu pripravím, čo treba. A tak pripravil Dávid množstvo staviva pred svojou smrťou.

6

Potom povolal Šalamúna, svojho syna, a prikázal mu, aby vystavil dom Hospodinovi, Bohu Izraelovmu.

7

A Dávid riekol Šalamúnovi: Môj synu, ja som si bol umienil vystaviť dom menu Hospodina, svojho Boha.

8

Ale stalo sa slovo Hospodinovo o mne povediac: Vylial si množstvo krvi a viedol si veľké boje; nebudeš staväť môjmu menu dom, lebo si vylial mnoho krvi na zem predo mnou.

9

Hľa, syn sa ti narodí, ten bude mužom odpočinutia, a dám mu odpočinutie od všetkých jeho nepriateľov naokolo; lebo jeho meno bude Šalamún, a dám pokoj a ticho za jeho dní na Izraela.

10

Ten vystaví môjmu menu dom a on mi bude za syna, a ja budem jemu za otca a postavím pevne trón jeho kráľovstva nad Izraelom, a bude stáť až na veky.

11

Teraz tedy, môj synu, nech je Hospodin s tebou! A tak sa ti šťastne povedie, a vystavíš dom Hospodina, svojho Boha, tak ako hovoril o tebe.

12

Len nech ti dá Hospodin rozum a schopnosť rozumieť a nech ti prikáže o Izraelovi a ustaví tvoje srdce tak, aby si ostríhal zákon Hospodina, svojho Boha.

13

Vtedy sa ti šťastne povedie, ak budeš pozorovať, aby si činil ustanovenia a súdy, ktoré prikázal Hospodin Mojžišovi vzhľadom na Izraela. Buď silný a zmužilý; neboj sa ani sa nestrachuj!

14

A hľa, ja vo svojej nevoli pripravil som pre dom Hospodinov sto tisíc hrivien zlata a tisíc tisícov hrivien striebra, a medi a železu nieto váhy, lebo je toho množstvo. I dreva i kamenia som pripravil, a ty k tomu pridáš, čo bude treba.

15

Krome toho máš u seba množstvo remeselníkov, kameniarov, murárov a tesárov i všelijakých múdrych ľudí, zbehlých v každej práci.

16

Zlatu, striebru, medi a železu neni počtu. Vstaň a rob, a Hospodin nech je s tebou!

17

A Dávid prikázal i všetkým kniežatám Izraelovým, aby pomáhali Šalamúnovi, jeho synovi,

18

povediac: Či nie je Hospodin, váš Bôh, s vami? A dal vám odpočinutia zo všetkých strán, lebo dal obyvateľov zeme do mojej ruky, a zem je podmanená pred Hospodinom a pred jeho ľudom.

19

Teraz tedy pridajte svoje srdce a svoju dušu k tomu, aby ste hľadali Hospodina, svojho Boha, a vstanúc staväjte svätyňu Hospodina Boha, aby ste vniesli truhlu smluvy Hospodinovej i sväté nádoby Božie do domu, vystaveného menu Hospodinovmu.