1 Kroník 2

1

Toto boli synovia Izraelovi: Rúben, Simeon, Lévi a Júda, Izachár a Zabulon,

2

Dán, Jozef a Benjamin, Naftali, Gád a Aser.

3

Synovia Júdovi: Hér, Onan a Šéla. Tí traja sa mu narodili z dcéry Šuovej, Kananejky. Ale Hér, prvorodený Júdov, bol zlý v očiach Hospodinových, a preto ho zabil.

4

A Támar, jeho nevesta, mu porodila Fáresa a Zéracha. Všetkých synov Júdových bolo päť.

5

Synovia Fáresovi: Ezrom a Chamul.

6

A synovia Zérachovi: Zimri, Étan, Héman, Kalkol a Dára. Ich všetkých bolo päť.

7

Synovia Karmiho: Achár, ktorý zarmútil Izraela dopustiac sa prestúpenia pri veci, danej pod kliatbu.

8

Synovia Étanovi: Azariáš.

9

A synovia Ezromovi, ktorí sa mu narodili: Jerachmeel, Rám a Kelubai.

10

A Rám splodil Aminadába, a Aminadáb splodil Názona, knieža synov Júdových.

11

A Názon splodil Salmona, a Salmon splodil Boaza.

12

Boaz splodil Obéda, a Obéd splodil Izaiho.

13

Izai splodil svojho prvorodeného Eliába a Abinadába druhého a Šimu tretieho,

14

Natanaela štvrtého, Raddaiho piateho,

15

Ocema šiesteho, Dávida siedmeho.

16

A ich sestry: Ceruja a Abigaiľ. A synovia Ceruje boli: Abišai, Joáb a Azael, traja.

17

A Abigaiľ porodila Amazu, a otec Amazov bol Jeter Izmaelský.

18

A Kálef, syn Ezromov, tiež splodil so svojou ženou Azubou a s Jeriotou synov. A toto boli jej synovia: Ješer, Šobáb a Ardon.

19

A keď zomrela Azuba, vzal si Kálef Efratu, ktorá mu porodila Húra.

20

A Húr splodil Úriho, a Úri splodil Becaleela.

21

Potom vošiel Ezrom k dcére Machíra, otca Gileádovho, a vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov, a porodila mu Segúba.

22

A Segúb splodil Jaira, ktorý mal dvadsaťtri miest v zemi Gileáda.

23

A Gešúr a Sýr vzali od nich dediny Jairove jako i Kenat s jeho mestečkami, šesťdesiat miest. Tí všetci boli synmi Machíra, otca Gileádovho.

24

I po smrti Ezromovej v Kálef-efrate žena Ezromova, Abia, mu porodila Ašchúra, otca Tekoy.

25

A synovia Jerachmeela, prvorodeného Ezromovho, boli: prvorodený Rám, Búna, Oren a Ocem, Achiáš.

26

A Jerachmeel mal i druhú ženu, ktorej bolo meno Atara. To bola matka Onámova.

27

A synovia Ráma, prvorodeného Jerachmeelovho, boli: Maac, Jamin a Éker.

28

A synovia Onámovi boli: Šammai a Jada. A synovia Šammaiho: Nádab a Abišúr.

29

A meno ženy Abišúrovej bolo Abichaiľ, ktorá mu porodila Achbána a Molída.

30

Synovia Nádabovi: Seled a Appaim. A Seled zomrel bez synov.

31

Synovia Appaimovi: Jiši. A synovia Jišiho: Šešan. A synovia Šešanovi: Achlai.

32

Synovia Jadu, brata Šammaiho: Jeter a Jonatán. A Jeter zomrel bez synov.

33

A synovia Jonatánovi: Pelet a Zaza. To boli synovia Jerachmeelovi.

34

A Šešan nemal synov iba dcéry. A Šešan mal egyptského sluhu, ktorému bolo meno Jarcha.

35

A Šešan dal svoju dcéru Jarchovi, svojmu sluhovi, za ženu, ktorá mu porodila Attaiho.

36

A Attai splodil Nátana. A Nátan splodil Zabáda.

37

Zabád splodil Eflála. A Eflál splodil Obéda.

38

Obéd splodil Jehu-va. A Jehu splodil Azariáša.

39

Azariáš splodil Chéleca. A Chélec splodil Elásu.

40

Élasa splodil Sismaiho. A Sismai splodil Šallúma.

41

Šallúm splodil Jekamiáša. A Jekamiáš splodil Elišamu.

42

A synovia Kálefa, brata Jerachmeelovho: Méša, jeho prvorodený; to bol otec Zífovcov; a synovia Márešu, otca Hebronovho.

43

Synovia Hebronovi: Kórach, Tappuach, Rékem a Šema.

44

A Šema splodil Rachama, otca Jorkeámovho. A Rékem splodil Šammaiho.

45

A syn Šammaiho bol Máon, a Máon bol otcom Bét-cura.

46

A Efa, ženina Kálefova, porodila Chárana, Mócu a Gázeza. A Cháran splodil Gázeza.

47

A synovia Johedaiho: Régem, Jotám, Géšan, Pelet, Éfa a Šaaf.

48

Ženina Kálefova Maacha porodila Šébera a Tirchana.

49

A porodila Šaafa, otca Madmannu, Ševu, otca Machbénu, a otca Gibee. A dcéra Kálefova bola Achsa.

50

To boli synovia Kálefovi, syna Húrovho, prvorodeného Efraty; Šóbal, otec Kirjat-jearíma.

51

Salma, otec Betlehema, Cháref, otec Bét-gádera.

52

A synovia Šobála, otca Kirijat-jearíma, boli: Hároe, Chaci-hammenúchot.

53

A čeľade Kirjat-jearíma: Jitrovci, Pútovci, Šummátovci a Mišráiti. Z tých vyšli Cáreatovci a Eštaulovci.

54

Synovia Salmu: Betlehem, Netofatovci, Atarot, dom Joábov a Chaci-hammenachtovci, Cáreiti.

55

A čeľade pisárov, ktorí bývali v Jabeci, Tirátovci, Šimátovci, Suchátovci. To sú Kinejci, ktorí pošli z Chamatu, otca to Bét-rechába.