1 Kroník 18

1

A potom sa stalo, že Dávid porazil Filištínov a zohnul ich a vzal Gát i jeho dediny z ruky Filištínov.

2

Porazil aj Moába, a tak boli Moabiti služobníkmi Dávidovi, donášajúcimi dary-poplatky.

3

Dávid porazil aj Hadarézera, kráľa Cóby, až po Chamat, keď išiel, aby si dobyl panstvo na rieke Eufrate.

4

Dávid zajal od neho tisíc vozov a sedem tisíc jazdcov a dvadsať tisíc mužov peších. A Dávid popodrezoval koňom od všetkých vozov žily a ponechal z toho koní pre sto vozov.

5

A keď prišiel Sýr z Damašku, aby pomohol Hadarézerovi, kráľovi Cóby, porazil Dávid z Arama dvadsaťdva tisíc mužov.

6

A Dávid osadil stráže v Damašskej Sýrii. A tak boli Sýrovia Dávidovi služobníkmi, donášajúcimi dary. A Hospodin chránil Dávida všade, kamkoľvek išiel.

7

Potom vzal Dávid zlaté štíty, ktoré boli na služobníkoch Hadarézerových, a dopravil ich do Jeruzalema.

8

A z Tibchatu a z Kúna, z miest Hadarézerových, pobral Dávid veľmi mnoho medi; z nej potom spravil Šalamún to medené more i stĺpy i medené nádoby.

9

A keď počul Tou, kráľ Chamatu, že Dávid porazil všetko vojsko Hadarézera, kráľa Cóby,

10

poslal Hadoráma, svojho syna, ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a aby mu blahoželal, že šťastne bojoval proti Hadarézerovi a porazil ho, lebo Hadarézer viedol vojny s Touvom. A všetko, čo doniesol Hadorám, boli zlaté, strieborné a medené nádoby.

11

I tie zasvätil kráľ Dávid Hospodinovi so striebrom a zlatom, ktoré podonášal od všetkých národov, od Edoma, Moába, od synov Ammonových a od Filištínov aj od Amalecha.

12

A Abišai, syn Ceruje, porazil Edoma v Soľnej doline, osemnásť tisíc.

13

A osadil v Edomsku stráže. A všetci Edomiti sa stali služobníkmi Dávidovými. A tak tedy chránil Hospodin Dávida všade, kamkoľvek išiel.

14

A Dávid kraľoval nad celým Izraelom a činil súd a spravedlivosť všetkému svojmu ľudu.

15

A Joáb, syn Ceruje, bol nad vojskom, a Jozafat, syn Achilúdov, bol kancelárom.

16

Cádok, syn Achitúbov, a Abimelech, syn Ebiatárov, boli kňazmi, a Šavša bol pisárom.

17

Benaiáš, syn Jehojadov, bol nad Keréťanmi a nad Peléťanmi, a synovia Dávidovi boli prví po ruke kráľa.