1 Kroník 14

1

A Chíram, kráľ Týru, poslal poslov k Dávidovi pošlúc mu aj cedrové drevo i murárov i tesárov, aby mu vystavili dom.

2

A Dávid poznal, že ho ustanovil Hospodin za kráľa nad Izraelom, lebo jeho kráľovstvo bolo vysoko povznesené pre jeho ľud Izraela.

3

A Dávid si vzal ešte viaceré ženy v Jeruzaleme a Dávid splodil ešte viacero synov a dcér.

4

A toto sú mená tých narodených, ktorých mal v Jeruzaleme: Šammua, Šobáb, Nátan a Šalamún,

5

Jibchar, Elišua a Elpálet,

6

Noga, Nefeg a Jafia,

7

Elišama, Béljada a Elifálet.

8

A keď počuli Filištíni, že je Dávid pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, vyšli hore všetci Filištíni hľadať Dávida. A Dávid počujúc o tom vyšiel oproti nim.

9

A Filištíni prišli a rozprestreli sa v doline Refaim.

10

Vtedy sa pýtal Dávid Boha a riekol: Či mám ísť hore proti Filištínom, a či ich dáš do mojej ruky? A Hospodin mu riekol: Iď, a dám ich do tvojej ruky.

11

A tak išli hore do Bál-perácim, a tam ich porazil Dávid. A Dávid riekol: Bôh pretrhol mojich nepriateľov mojou rukou, jako keď voda pretrhne brehy. Preto nazvali meno toho miesta Bál-perácim.

12

A zanechali tam svojich bohov. A Dávid povedal, aby ich spálili, a tak ich spálili ohňom.

13

A Filištíni sa znova sobrali a rozprestreli sa v tej doline.

14

A Dávid sa opäť pýtal Boha. A Bôh mu povedal: Nepôjdeš hore za nimi; obráť sa preč od nich a prijdeš na nich naproti morušiam.

15

A bude, keď počuješ šust krokov po vrcholcoch moruší, vtedy vyjdeš do boja, lebo vtedy vyšiel Bôh pred tebou, aby porazil tábor Filištínov.

16

A Dávid učinil tak, ako mu prikázal Bôh, a porážali tábor Filištínov od Gibeona až po Gázer.

17

A povesť Dávidova sa rozniesla do všetkých zemí, a Hospodin dal svoj strach na všetky národy.