1 Kroník 13

1

A Dávid sa radil s veliteľmi tisícov a stov, so všetkými vojvodami.

2

A Dávid riekol celému shromaždeniu Izraelovmu: Jestli sa vám to vidí za dobré, a jestli je to od Hospodina, nášho Boha, pošlime čím skôr poslov k ostatným svojim bratom do všetkých zemí Izraelových a spolu s nimi aj ku kňazom a Levitom, ktorí bývajú v mestách svojich obvodov, a nech sa shromaždia k nám.

3

A dopravíme truhlu svojho Boha k sebe, lebo sme jej nehľadali vo dňoch Saulových.

4

Na to rieklo celé shromaždenie, že treba učiniť tak. Lebo ľúbila sa vec všetkému ľudu.

5

Vtedy shromaždil Dávid celého Izraela od Čierneho potoka egyptského až potiaľ, kde sa vchádza do Chamatu, aby dopravili truhlu Božiu z Kirjat-jearima.

6

A Dávid išiel hore i celý Izrael do Bály, do Kirjat-jearima, ktoré patrí Judsku, aby preniesli odtiaľ hore truhlu Boha Hospodina, tróniaceho nad cherubami, ktoré to meno sa vzýva.

7

A tak viezli truhlu Božiu na novom voze z domu Abinadábovho, a Uza a Achio poháňali záprah vo voze.

8

A Dávid a celý Izrael vesele sa hrali pred Bohom z celej sily, a to pri spevoch a pri hudbe na harfy a citary, na bubny a cymbaly a na trúby.

9

A keď prišli až po humno Kídona, vystrel Uza svoju ruku, aby zachytil truhlu, lebo voly vybočily z cesty.

10

Preto sa zapálil hnev Hospodinov na Uzu a zabil ho, pretože vystrel svoju ruku na truhlu a zomrel tam pred Bohom.

11

Vtedy sa nahneval Dávid, že Hospodin učinil takú trhlinu na Uzovi pre neopatrnosť, a pomenoval to miesto Pérec-uza, a tak sa volá až do tohoto dňa.

12

A Dávid sa bál Boha v ten deň a povedal: Ako dopravím takto truhlu Božiu k sebe!

13

Preto neuchýlil Dávid truhly k sebe, aby bola dopravená do mesta Dávidovho, ale spôsobil to, aby sa uhla do domu Obéd-edoma Gitťanského.

14

A tak bývala truhla Božia s domom Obéd-edoma, v jeho dome, tri mesiace. A Hospodin požehnal dom Obéd-edoma i všetko, čo bolo jeho.