1 Kroník 1

1

Adam, Set, Enos,

2

Kénan, Mahalaleel, Jared,

3

Enoch, Matuzalem, Lámech,

4

Noach, Sem, Chám a Jafet.

5

Synovia Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras.

6

A synovia Gomerovi: Aškenaz, Rífat a Togarma.

7

A synovia Javánovi: Elíša a Taršíša, Kittím a Dodaním.

8

A synovia Chámovi: Kúš a Micraim, Pút a Kanaán.

9

A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sabta, Ragma a Sabtacha. A synovia Ragmovi: Šeba a Dedán.

10

A Kúš splodil Nimroda. Ten započal byť mocným mužom na zemi.

11

A Micraim splodil Lúdim, Anamim, Lehábim a Naftúchim,

12

Patrúsim a Kaslúchim, odkiaľ pošli Filištíni a Kaftorím.

13

A Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Cheta,

14

a Jebuzeja, Amoreja a Girgazeja,

15

Heveja, Arakeja a Sineja,

16

Arvadeja, Cemareja a Chamateja.

17

Synovia Semovi: Élam, Assúr, Arfaxad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešech.

18

Arfaxad splodil Šelacha, a Šelach splodil Hébera.

19

A Héberovi sa narodili dvaja synovia. Jednému bolo meno Péleg, lebo za jeho dní rozdelená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán.

20

A Joktán splodil Almodáda, Šálefa, Chacarmáveta a Jarecha,

21

Hadoráma, Uzala a Diklu,

22

Ébala, Abimaela a Šebu,

23

Ofíra, Chavilu a Jobába. Tí všetci boli synmi Joktánovými.

24

Sem, Arfaxad, Šelach,

25

Héber, Péleg, Rehu,

26

Serúg, Náchor, Térach,

27

Abrám, to je Abrahám.

28

Synovia Abrahámovi: Izák a Izmael.

29

Toto sú ich rody. Prvorodený Izmaelov Nebajot, Kedar, Adbeel a Mibsam,

30

Mišma, Dúma, Massa, Chadad a Téma,

31

Jetúr, Nafíš, a Kedma. To boli synovia Izmaelovi.

32

A synovia Ketury, ženiny Abrahámovej; tá porodila Zimrána, Jokšana, Medana, Madiana, Jišbáka a Šuacha. A synovia Jokšanovi: Šeba a Dedán.

33

Synovia Madianovi: Éfa, Efer, Enoch, Abída a Eldaa. Tí všetci boli synmi Keturinými.

34

A Abrahám splodil Izáka. Synovia Izákovi: Ezav a Izrael.

35

Synovia Ezavovi: Elifaz, Reguel, Jeuš, Jalam a Kórach.

36

Synovia Elifazovi: Téman, Omár, Cefi, Gatam, Kenaz, Timna a Amalek.

37

Synovia Reguelovi: Nachat Zérach, Šamma a Mizza.

38

Synovia Seirovi: Lotán, Šobál, Cibeon, Ana, Dišon, Écer a Díšan.

39

Synovia Lotánovi: Chori, Homan. A sestra Lotánova bola Timna.

40

Synovia Šobálovi: Aljan, Manachat, Ébal, Šefi a Onam. A synovia Cibeonovi: Aja a Ana.

41

Synovia Anovi: Díšon. A synovia Díšonovi: Chamrán, Ešbán, Jitrán a Cherán.

42

Synovia Écerovi: Bilhán, Zaván a Jakan. Synovia Díšonovi: Úc a Arán.

43

A toto boli kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv ako kraľoval kráľ synov Izraelových: Béla, syn Beorov. A meno jeho mesta bolo Dinhaba.

44

A keď zomrel Béla, kraľoval miesto neho Jobáb, syn Zérachov, z Bocry.

45

A keď zomrel Jobáb, kraľoval miesto neho Chúšam zo zeme Témanitov.

46

A keď zomrel Chúšam, kraľoval miesto neho Hadad, syn Bedadov, ktorý porazil Madiana v moábskom kraji. A meno jeho mesta bolo Avít.

47

A keď zomrel Hadad, kraľoval miesto neho Samla z Masréky.

48

A keď zomrel Samla, kraľoval miesto neho Saul z Rechobota od rieky.

49

A keď zomrel Saul, kraľoval miesto neho Bál-chanán, syn Achborov.

50

A keď zomrel Bál-chanán, kraľoval miesto neho Hadad. A meno jeho mesta bolo Pái, a meno jeho ženy bolo Mehetabeľ, dcéra Matrédy, dcéry Me-zahábovej.

51

A keď zomrel Hadad, boli vojvodami Edomska: vojvoda Timna, vojvoda Alia, vojvoda Jetet,

52

vojvoda Aholibáma, vojvoda Éla, vojvoda Pínon,

53

vojvoda Kenaz, vojvoda Téman, vojvoda Mibcár,

54

vojvoda Magdiel, vojvoda Irám. To boli vojvodovia Edomska.