2 Kráľov 24

1

Za jeho dní prišiel hore Nabuchodonozor, babylonský kráľ, a Jehojakim sa mu stal služobníkom tri roky. Potom sa odvrátil a sprotivil sa mu.

2

Ale Hospodin poslal na neho lúpežné čaty Chaldejov a čaty Sýrov a čaty Moábov a čaty synov Ammonových a poslal ich na Júdu, aby ho hubili podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze svojich služobníkov prorokov.

3

Len na rozkaz Hospodinov dialo sa to proti Júdovi, aby ho odstránil zpred svojej tvári pre hriechy Manassesove, podľa všetkého toho, čo robil,

4

i pre nevinnú krv, ktorú vylial, a naplnil Jeruzalem nevinnou krvou a Hospodin už nechcel odpustiť.

5

A ostatné deje Jehojakimove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Júdových?

6

A tak ľahol Jehojakim a ležal so svojimi otcami, a kraľoval Jehojachin, jeho syn, miesto neho.

7

A egyptský kráľ už viacej nevyšiel zo svojej zeme, lebo babylonský kráľ pobral všetko, hen od Egyptského potoka až po rieku Eufrates, všetko, čo mal egyptský kráľ.

8

Jehojachin mal osemnásť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval tri mesiace v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Nechušta, dcéra Elnatánová, z Jeruzalema.

9

A robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, všetko tak, ako robil jeho otec.

10

V tom čase prišli hore služobníci Nabuchodonozora, babylonského kráľa, do Jeruzalema, a mesto bolo obľahnuté.

11

A prišiel aj Nabuchodonozor, babylonský kráľ, proti mestu, kým ho obliehali jeho služobníci.

12

Vtedy vyšiel Jehojachin, judský kráľ, k babylonskému kráľovi, on i jeho matka i jeho služobníci i jeho kniežatá i jeho komorníci, a babylonský kráľ ho vzal v ôsmom roku svojho kraľovania.

13

A vyniesol odtiaľ všetky poklady domu Hospodinovho a poklady domu kráľovho a otĺkol všetko náradie zo zlata, ktorého bol narobil Šalamún, izraelský kráľ, v chráme Hospodinovom, tak ako hovoril Hospodin.

14

A prestehoval celý Jeruzalem i všetky kniežatá i všetkých udatných mužov, desať tisíc zajatých, i všetkých tesárov a zámočníkov; nezostalo nič krome chudobného ľudu zeme.

15

A odviedol Jehojachina do Babylona i matku kráľovu i ženy kráľove i jeho komorníkov, i veľmožov zeme, tých všetkých odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylona

16

i všetkých udatných mužov, sedem tisíc, i tesárov a zámočníkov tisíc. to všetko boli udatní bojovníci, a babylonský kráľ ich doviedol v zajatie do Babylona.

17

A babylonský kráľ urobil kráľom Mattaniáša, jeho strýca, miesto neho a premenil jeho meno na Cedekiáša.

18

Cedekiáš mal dvadsaťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval jedenásť rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Chamutaľ, dcéra Jeremiášova, z Libny.

19

A robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, všetko tak, ako robil Jehojakim,

20

lebo pre hnev Hospodinov sa to dialo proti Jeruzalemu a proti Júdovi, dokiaľ ich len neodvrhol zpred svojej tvári. A Cedekiáš sa sprotivil babylonskému kráľovi.