1 Kráľov 9

1

A stalo sa, keď dostaväl Šalamún dom Hospodinov a dom kráľov a dokonal všetko to, čo si žiadal Šalamún, čo chcel učiniť,

2

ukázal sa Hospodin Šalamúnovi po druhé, jako sa mu ukázal v Gibeone,

3

a Hospodin mu riekol: Počul som tvoju modlitbu a tvoju pokornú prosbu, ktorú si prosil predo mnou: posvätil som tento dom, ktorý si vystavil, aby som tam položil svoje meno, a aby tam bolo až na veky, a moje oči a moje srdce tam budú po všetky dni.

4

A ty, ak budeš chodiť predo mnou tak, ako chodil Dávid, tvoj otec, v bezúhonnosti srdca a v úprimnosti činiac všetko tak, ako som ti prikázal, a budeš ostríhať moje ustanovenia a moje súdy,

5

vtedy postavím pevne trón tvojho kráľovstva nad Izraelom, aby stál na veky, jako som hovoril Dávidovi, tvojmu otcovi, povediac: Nebude ti vyhladený muž s trónu Izraelovho.

6

Ale jestli sa naozaj odvrátite nazpät vy alebo vaši synovia nenasledujúc ma a tak nebudete ostríhať moje prikázania, moje ustanovenia, ktoré som vám predložil, ale pojdete a budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať,

7

vyplienim Izraela s povrchu zeme, ktorú som im dal, a dom, ktorý som posvätil svojmu menu, odvrhnem od svojej tvári, a Izrael bude za príslovie a za ostrý posmech medzi všetkými národami.

8

A tento dom bude vrcholom; každý, kto pojde popri ňom, zdesí sa a zhýkne od údivu, a povedia: Prečo tak učinil Hospodin tejto zemi a tomuto domu?

9

A rieknu: Preto, že opustili Hospodina, svojho Boha, ktorý vyviedol ich otcov z Egyptskej zeme, a chopili sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili im, preto uviedol Hospodin na nich všetko toto zlé.

10

A stalo sa po dvadsiatich rokoch, v ktorých staväl Šalamún tie dva domy, dom Hospodinov a dom kráľov,

11

pri čom Chíram, kráľ Týru, podporoval Šalamúna zaopatrujúc ho cedrovým drevom a zlatom podľa všetkej jeho žiadosti, že vtedy dal kráľ Šalamún Chíramovi dvadsať miest v Galilejskej zemi.

12

A Chíram vyšiel z Týru, aby videl mestá, ktoré mu dal Šalamún, a neľúbily sa mu.

13

A riekol: Čo sú to jaké mestá, ktoré si mi dal, môj brat? A nazval ich zemou Kábul, a tak sa volajú až do tohoto dňa.

14

A Chíram poslal kráľovi sto dvadsať hrivien zlata.

15

A toto je vec tej dávky, ktorú vybral kráľ Šalamún, aby staväl dom Hospodinov a svoj dom a Millo a múr Jeruzalema a Chácor a Megiddo a Gázer.

16

Faraon, kráľ Egypta, bol vyšiel hore a zaujal Gázer a vypálil ho ohňom a Kananejov, ktorí bývali v meste, pobil, a dal ho do vena svojej dcére, žene Šalamúnovej.

17

A Šalamún vystavil Gázer a Dolný Bét-choron,

18

Baalát a Tadmor na púšti, v zemi,

19

a všetky skladištné mestá, ktoré mal Šalamún, mestá vozov a mestá jazdcov a iné, čo si všetko žiadal Šalamún, čo si žiadal vystaviť v Jeruzaleme a na Libanone jako aj v celej zemi svojho panovania.

20

Čo do všetkého ľudu, ktorý bol pozostal z Amorejov, Hetejov, Ferezejov, Hevejov a z Jebuzejov, ktorí neboli zo synov Izraelových,

21

čo do ich synov, ktorí boli pozostali po nich v zemi, ktorých nemohli synovia Izraelovi, jako zakliatych, vyhubiť, tým uložil Šalamún poddanskú službu jako daň, a je tak až do tohoto dňa.

22

Ale zo synov Izraelových nedal Šalamún nikoho do služby poddanstva, lebo tí boli mužmi vojny a boli jeho služobníkmi, jeho kniežatami, jeho vojennou družinou a veliteľmi nad jeho vozmi a jeho jazdcami.

23

Toto boli poprední úradníci, ktorí boli nad dielom Šalamúnovým: bolo ich päťsto päťdesiat. Tí vládli nad ľudom, ktorý pracoval na diele.

24

Len dcéra faraonova odišla hore z mesta Dávidovho do svojho domu, ktorý jej vystavil. Vtedy staväl Millo.

25

A Šalamún obetoval trikrát do roka zápalné obeti a pokojné obeti na oltári, ktorý vystavil Hospodinovi, a kadil tým na oltári, ktorý bol pred Hospodinom. A tak tedy dokonal dom.

26

A kráľ Šalamún narobil lodí v Ecjon-gábere, ktoré je pri Elóte na brehu Rudého mora, v zemi Edomovej.

27

A Chíram poslal na tých lodiach svojich služobníkov, zkúsených plavcov, ktorí znali more, so služobníkmi Šalamúnovými.

28

A prišli do Ofíra a vzali odtiaľ zlata štyristo dvadsať hrivien a dopravili ho ku kráľovi Šalamúnovi.